23 آذر 1401

فرار سرمایه‌ از تولید

هرمز سلیمانی/ معاون دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت به نقل از دنیای اقتصاد : در یادداشت حاضر عوامل تاثیرگذار بر عقب‌‌‌ماندگی صنعت در خلق ارزش طی دهه گذشته و برخی راهکارهای عملیاتی، مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. در دهه ۱۳۹۰، ارزش‌افزوده صنعت، مانند شاخص‌‌‌های اقتصادی دیگر نظیر نرخ تشکیل سرمایه، وضعیت نامطلوبی داشته است. هرچند پی‌‌‌بردن به این وضعیت، بدون رجوع به آمار و مستندات نیز کاملا مشهود []
23 آذر 1401

آرایش نهادی مقابل توسعه صنعتی

بازوی پژوهشی مجلس گزارش داد به نقل از دنیای‌اقتصاد : تعدد سازمان‌ها و نهادهای درگیر در اعمال سیاست‌های صنعتی موجب شده است استراتژی‌های توسعه صنعتی در ایران به جایی نرسد. بازوی پژوهشی مجلس در جدیدترین تحلیل خود به ۵۰سازمان و نهاد که برخی بیش از ۱۰۰واحد زیرمجموعه دارند، اشاره داشته که درگیر اجرای سیاست‌های مختلف صنعتی هستند. بیشترین موازی‌کاری در زمینه تامین مالی برای تولید بوده است. فقدان انسجام سیاستگذاری []
23 آذر 1401

لزوم اتفاق‌نظر اتاق‌‌‌های سه‌‌‌گانه درباره اولویت‌‌‌های برنامه هفتم توسعه

به نقل از دنیای‌ اقتصاد : در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار تاکید شد که اتاق‌‌‌های سه‌‌‌گانه به دیدگاه مشترک درباره اولویت‌‌‌های برنامه هفتم توسعه رسیده‌ و این اولویت‌‌‌ها را یک‌‌‌صدا دنبال کنند. به گزارش اتاق ایران، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران با موضوع بررسی اقدامات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در حوزه کسب‌وکار برگزار شد. حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار این جلسه را با []