AMSIRAN

headermini

صنایع غذایی

صنایع غذایی

صنایع نساجی

صنایع نساجی

صنایع خودروسازی

صنایع خودروسازی

صنایع سنگین

صنایع سنگین


ماهنامه كارآفرين

ماهنامه کارآفرین از اسفند ماه 1377 تا کنون، به صورت ماهانه و یا هر دوماه یکبار، با موضوعاتی از جمله خبری، تحلیلی، آموزشی، پژوهشی و اطلاع رسانی در حوزه صنایع مختلف منتشر می شود و از طریق آسیب شناسی مسائل و مشکلات رایج در صنایع، ارائه نگرشهای نوین در عرصه مدیریت صنایع و نیز معرفی فناوری های روز صنعتی، سعی در تقویت فرآیند توسعه صنعتی کشور و استحکام بخشی به شاخصه های قدرت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. درحال حاضر این نشریه به مدیرمسئولی دکتر رمضانعلی رویایی و سردبیری محمدصادق جنان صفت، به انتشار میرسد. شایان ذکر است که صاحب امتیاز ماهنامه کارآفرین، انجمن مدیران صنایع میباشد. 

     

آرشیو ماهنامه کارآفرین