شافعي كانديداي شهرستاني‌ها برای ریاست اتاق

 دود سفيد از جلسه شوراي روساي شهرستان‌ها برخاست 

شافعي كانديداي شهرستاني‌ها برای ریاست اتاق

سه شنبه 26 مرداد 1395

.


ساعت 10 صبح ديروز جلسه شوراي روساي شهرستان‌ها با حضور اكثريت روساي اتاق‌هاي بازرگاني شهرستان‌ها در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد؛ جلسه‌يي كه به تعيين گزينه شهرستاني‌ها براي رياست اتاق بازرگاني ايران اختصاص داشت. بر اين اساس فعلا غلامحسين شافعي به عنوان كانديداي رياست اتاق ايران مطرح شد هر چند قرار شد در صورت ضرورت و تغيير استراتژي تصميم جديدي اتخاذ شود ولي در صورت حفظ شرايط موجود و كانديدا نشدن اعضاي تهراني هيات رييسه به نظر مي‌رسد شانس شافعي بيشتر از سايرين شد.


عدم حضور تهران در شوراي روسا

هر چند شوراي روساي اتاق‌هاي بازرگاني يك جلسه رسمي محسوب نمي‌شود اما به دليل سهم مهمي كه اين شورا در آراي هيات نمايندگان دارد در چند سال اخير به مهم‌ترين مركز اخذ تصميمات اساسي براي اتاق ايران بدل شده است.

در اين شورا تنها روساي اتاق‌هاي بازرگاني تهران و شهرستان عضويت دارند. ديروز نيز دومين جلسه شوراي روساي شهرستان‌ها پس از استعفاي جلال‌پور با موضوع انتخابات برگزار شد. جلسه قبلي با وجود آنكه پس از استعفاي جلال‌پور برگزار مي‌شد اما اجازه ورود به بحث انتخابات داده نشد اما در اين جلسه قرار بر بررسي وضعيت انتخابات گرفته شد.

برخلاف جلسه قبل كه پدرام سلطاني به عنوان نايب‌رييس اول اتاق بازرگاني ايران جلسه را اداره مي‌كرد در اين جلسه مصوب شده بود كه تنها روساي اتاق‌ها حضور داشته باشند. در اين شرايط سلطاني امكان حضور در جلسه را نداشت ولي انتظار بر اين بود كه مسعود خوانساري به دليل سمت رياست اتاق تهران در جلسه حضور داشته باشد. با اين وجود خبري از خوانساري نيز در اين جلسه نبود. اين موضوع انتقادهاي برخي از روساي شهرستان‌ها را در پي داشت. آنها مدعي بودند كه عدم حضور خوانساري نشانه فرق گذاشتن وي بين اتاق تهران و اتاق‌هاي شهرستان است و وي خود باعث پررنگ شدن اين صف‌بندي‌ها مي‌شود.


هيات رييسه در مقابل هم نمي‌ايستند

اداره اين جلسه با منشي هيات رييسه اتاق ايران و رييس اتاق بازرگاني كرمانشاه، كيوان كاشفي بود. كاشفي در جلسه اعلام كرد كه اعضاي هيات رييسه در انتخابات مقابل يكديگر نخواهند ايستاد و به صورت مطمئن اعلام مي‌كرد كه از سوي تهران پدرام سلطاني، مسعود خوانساري يا محمدرضا انصاري كانديدا نخواهند شد. هر چند كه وي مساله احتمال حمايت تهران از گزينه‌يي غير از اعضاي هيات رييسه اتاق ايران را رد نمي‌كرد.

با اين فرض جلسه به بررسي احتمالات پرداخت و بعد از بحث و گفت‌وگوي فراوان غلامحسين شافعي به عنوان كانديداي رياست از سوي شوراي روساي شهرستان‌ها براي انتخابات رييس اتاق بازرگاني ايران معرفي شد. هر چند شافعي اعلام كرد كه به دليل مسائل خانوادگي و كاري بايد يك هفته روي اين موضوع فكر كند اما با اجماع نظر شوراي روساي شهرستان‌ها عملا شافعي به عنوان كانديداي رياست مطرح شد. هر چند كه در اين جلسه اعلام شد كه اين تصميم در شرايط فعلي گرفته شده است و در صورت ضرورت و تغيير استراتژي احتمال تغيير در نظر شوراي روسا وجود دارد. با اين حساب تا حد زيادي يك طرف انتخابات روشن شد.


كنار كشيدن كانديداهاي احتمالي

اما مساله مهم‌تر در اين جلسه اجماع بر سر ارائه تنها يك كانديدا براي رياست اتاق بازرگاني ايران بود. پيش از اين افراد مختلفي از شوراي روسا به عنوان كانديداي رياست مطرح شده بودند. براي مثال مي‌توان به سهل‌آبادي از اصفهان و رازقي از شيراز اشاره كرد. اما در جلسه ديروز تمامي كانديداها در مقابل اين تصميم سكوت كردند و به صورت ضمني با سكوت خود از شافعي حمايت كردند تا احتمال حضور دو كانديدا از روساي شهرستان‌ها تقريبا به صفر برسد. همچنين درباره زمان پيشنهادي انتخابات نيز بحث و تبادل نظر صورت گرفت و قرار شد هفته دوم شهريور به عنوان زمان انتخابات برگزيده شود. هر چند اين تصميم نياز به راي هيات نمايندگان اتاق ايران دارد ولي با توجه به راي زياد شوراي روساي اتاق‌ها در هيات نمايندگان به نظر مي‌رسد، گزينه آنها داراي راي كافي باشد و انتخابات پيش از آنكه انتظار مي‌رفت به پايان برسد.


از هسته مركزي ائتلاف فردا چه خبر؟

برخلاف شهرستان‌ها كه توانستند روي گزينه خود به توافق برسند اما در تهران وضعيت متفاوت است. درحال حاضر از 40كرسي انتخابي هيات نمايندگان اتاق تهران 36كرسي در اختيار ائتلاف فرداست. اين ائتلاف در هسته مركزي خود جلسات زيادي براي بررسي وضعيت كانديداي مورد نظر برگزار كرده اما هنوز جمع‌بندي در اين خصوص صورت نپذيرفته است. مشكل اول توافق تهراني‌ها و شهرستاني‌ها براي هيات رييسه دوره هشتم است كه در آن رياست در اختيار شهرستان‌ها باقي مي‌ماند. شكستن اين توافق عملا تهران و شهرستان‌ها را وارد فاز تقابل خواهد كرد. از سوي ديگر انتخاب گزينه رياست هم به چالشي اساسي براي اتاق بازرگاني تهران بدل شده است.

هسته اصلي ائتلاف فردا چندان موافق كانديدا شدن پدرام سلطاني نيست و در مقابل مسعود خوانساري نيز تمايلي براي رياست ندارد. به ويژه آنكه خوانساري 3سال قبل نيز كانديداي رياست بود و در مقابل گزينه شهرستاني‌ها يعني غلامحسين شافعي با اختلاف اندكي شكست خورد.

به همين دليل گزينه‌هاي ديگري از سوي تهران درحال رايزني است. با توجه به اينكه قرار نيست گزينه مورد نظر از ائتلاف فردا باشد يكي از حالت‌هاي ممكن استفاده از دولتي‌هاي حاضر در اتاق بازرگاني است. در همين رابطه چند گزينه مطرح شده است. يكي از گزينه‌ها مسعود كرباسيان، رييس كل گمرك است. كرباسيان پيش از اين نيز در بحث نايب‌رييس اولي اتاق ايران چنين نقشي را ايفا كرد و گروهي كه بعدها ائتلاف فردا نام گرفت براي جلوگيري از اختلاف وي را كانديداي نايب‌رييسي كرد كه در مقابل گزينه خواستاران تحول به پيروزي رسيد.

گزينه دولتي ديگر مجتبي خسروتاج است. وي با وجود قائم مقامي وزير صنعت، معدن و تجارت هم سابقه بخش خصوصي دارد و هم چندين دوره در اتاق حضور داشته است. به همين دليل رقيب ديروز خوانساري امروز به يكي از گزينه‌هاي وي براي كمك گرفتن بدل شده است.

گذشته از گزينه‌هاي دولتي در اين ميان از گزينه‌هاي ديگري نيز اسم برده مي‌شود. علاميرمحمد صادقي يكي از اين چهره‌هاست. وي از سوي مجمع فعالان توسعه براي رياست كانديدا شده است همچنين به عنوان يك چهره قديمي بخش خصوصي در اتاق سابقه زيادي دارد. هر چند كه ميرمحمد صادقي امروز در كسوت نماينده دولت در اتاق حضور پيدا كرده اما رياست وي بر اتاق ايران بيش از هر كس به نفع نواب جوان وي است كه در عمل اتاق را به دست خواهند گرفت.


مذاكرات گزينه شهرستاني‌ها با تهران

از سوي ديگر منابعي از مذاكرات ميان شافعي و ائتلاف فردا خبر مي‌دهند. در چند روز اخير صحبت تقابل ميان شهرستان‌ها و تهران در صورت ورود خوانساري يا سلطاني در رقابت رياست مطرح بود. بر اين اساس حسين پيرموذن اعلام كرده بود كه اگر تهران تصميم به شكستن قرار اول دوره داشته باشد براي رياست كانديدا خواهد شد و جلو آنها خواهد ايستاد اما اگر از اعضاي تهراني هيات رييسه كسي كانديد نشود براي رياست نخواهد آمد.

بر همين اساس و با توجه به شرايط يكي از گزينه‌هاي پيشنهادي ائتلاف فردا غلامحسين شافعي بود. در همين رابطه گفته مي‌شود، مذاكراتي ميان شافعي و تهراني‌ها صورت گرفته است و احتمال اجماع تهراني‌ها روي شافعي وجود دارد. شايد به همين دليل بود كه روز گذشته كيوان كاشفي در جلسه شوراي روسا بسيار محكم از مساله كنار كشيدن سلطاني و خوانساري از كانديداتوري صحبت مي‌كرد.

با اين وجود هنوز استراتژي تهراني‌ها كاملا مشخص نيست. ائتلاف فردا نشان داده است كه بسيار سازمان يافته عمل مي‌كند و هيچ مانور خبري روي كارهاي خود نمي‌دهد بلكه در آرامش وضعيت را رصد كرده و در دقيقه 90 به صحنه ورود مي‌كند.

بايد ديد آيا تصميمات گرفته شده تا روز انتخابات باقي مي‌ماند يا اينكه اتفاقات ديگري در اين ميان رخ خواهد داد. به ويژه آنكه هنوز زمان زيادي تا انتخابات باقي مانده است.


منبع :روزنامه تعادل 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + 13 =