طبق سخنان مقامات پولی کشور مهم‌ترین متغیر در نقدینگی کشور بدهی دولت به بانک مرکزی بوده و بررسی اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ ناشی از افزایش ۲/ ۲۴ درصدی پایه پولی و کاهش ۹/ ۰ درصدی ضریب فزاینده پولی بوده است. این در حالی است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است؛ به‌طوری‌که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۴/ ۱۶۰۵ هزار میلیارد ریال در پایان مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۷/ ۱۳۸۱ هزار میلیارد ریال در پایان اسفند‌ماه ۱۳۹۷ رسیده است.  از سوی دیگر بر اساس اطلاعات مرکز آمار در سال گذشته رشد اقتصادی رقم منفی ۹/ ۴ درصد را تجربه کرده ولی تاکنون آمار‌های فصلی در این‌خصوص از سوی بانک مرکزی ارائه نشده است. در حالی که آمار و اطلاعات رشد اقتصادی معمولا از طریق بانک مرکزی منتشر می‌شد اما تاکنون نه‌تنها اطلاعات فصلی، بلکه اطلاعات آماری سال ۱۳۹۷ نیز منتشر نشده است تا پژوهشگران و اقتصاددانان بتوانند نظر کارشناسی خود را درخصوص اجزای مختلف اقتصاد کشور بیان کنند. در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی آینده تورم و رشد اقتصادی سال ۹۸ و تجویز سیاستی در این حوزه پرداخته و اثر متغیر‌های مهم از جمله کسری بودجه دولت را بر تورم و رشد اقتصادی تحلیل کرده‌ایم.

منبع