تورم تولیدکننده بخش صنعت در مرز ۹۰ درصد

گزارش مرکز آمار ایران از تورم تولید‌کننده ۳‚۶۶ درصدی خبر داد

بررسی گزارش‌های مرکز آمار نشان از افزایش چندبرابری تورم تولیدکننده برخی کالاها و محصولات دارد. افزایش نرخ تورم در تولیدکننده که به هزینه‌های تولید توسط کارخانجات مربوط است شاخصی است که نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت تورم مصرفی خانوار چه تغییری کرده و چقدرافزایش خواهد یافت. طبق گزارشی که مرکز آمار ایران ارایه داده است شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل زمستان ١٣٩٧، به عدد ۴١٢,٢ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٣٧٩.٠) ٨.٨ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌ای)، ۶۶.٣ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده) معادل ۴٧.۵ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (٣۴.٨ درصد) افزایش داشته است.  همچنین شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش کشاورزی، در فصل زمستان ١٣٩٧، با ۶,٢ درصد کاهش نسبت به شاخص فصل قبل (۴٢۵.٩) به عدد ٣٩٩.۴ رسید.

شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶٧.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل ۴٨.٨ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (٣٩.٣ درصد) افزایش داشته است.  شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش معدن نیز در فصل زمستان ١٣٩٧، با ۶,٧ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٣٨٠.۴) و ۶٠.٧ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢۵٢.٧) به عدد ۴٠۵.٩ رسید. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش معدن) معادل ۵٠.٩ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (۴١.٩ درصد) افزایش داشته است.  شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش صنعت نیز، در فصل زمستان ١٣٩٧، با ١۴,١ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۴٢٠.۴) به عدد ۴٧٩.٩ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢۵٣.۶) ٨٩.٢ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش صنعت) معادل ۶۴.۶ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (۴٧.٣ درصد) افزایش داشته است.  شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل زمستان ١٣٩٧، با ۴,۶ درصد کاهش نسبت به شاخص فصل قبل (١٢٠.۵) به عدد ١١۵.٠ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٠.٢ درصد افزایش نشان می‌دهد. میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش برق) معادل ۴.٧ درصد افزایش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧، (٠.٨ درصد) افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در فصل زمستان ١٣٩٧، با ۵,٩ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٣١٠.١) به عدد ٣٢٨.۵ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣١.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش‌های خدمات) معادل ٢٢.٢ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (١۶.٧ درصد) افزایش داشته است.

برخی جزییات تورم تولید

بررسی جزییات شاخص قیمت تولیدکننده در زمستان ۱۳۹۷ نشان می‌دهد در گروه کشاورزی تورم بخش «زراعت و باغداری»، معادل ۴۲ درصد بوده است. در میان زیرگروه‌های آن نیز بیشترین تورم تولیدکننده (نقطه‌ای) متعلق به «سبزیجات»، با تورم ۱۰۴٫۷ درصد بوده است.

همچنین غلات در این گروه تورم ۴۲ درصدی و میوه و میوه‌های آجیلی تورم ۹٫۴ درصدی داشته‌اند گفتنی است با وجود تورم نقطه‌ای بالا در برخی زیر گروه‌های زراعت، تورم فصلی منفی بوده است. همچنان‌که تورم فصلی خود گروه «زراعت و باغداری» منفی ۲۸ درصد اعلام شده است. در گروه کشاورزی، تورم نقطه‌ای«پرورش حیوانات»، نیز ۹۱٫۹ درصد اعلام شده است. در زیرگروه‌های آن نیز تورم نقطه‌ای«دامداری سنتی»، ۹۶٫۹ درصد و تورم نقطه‌ای «دامداری صنعتی»، ۸۲٫۲ درصد بوده است. در دامداری سنتی نیز زیر گروه‌ای «پرورش گاوداری سنتی»، ۱۰۴٫۴ درصد، پرورش گوسفند و بره سنتی ۱۳۷٫۶ درصد و پرورش بز و بزغاله سنتی ۱۳۸٫۶ درصد بیشترین تورم نقطه‌ای را در میان سایر گروه‌ها به خود اختصاص داده‌اند.

در گروه معدن نیز، بیشترین تورم متعلق به گروه استخراج کانه‌های فلزی با ۷۲٫۱ درصد بوده است. در گروه صنعت، در میان گروه‌های تورم تولیدکننده تورم نقطه‌ای به ترتیب در محصولات حاصل از توتون و تنباکو سیگار (با افزایش ۲۱۲٫۸ درصد)، تولید کاغذ و محصولات کاغذی (با افزایش ۱۴۶٫۵ درصد) و صنایع تولید زغال‌سنگ-پالایشگاه نفت (۱۱۳٫۵ درصد) بیشترین درصد هزینه‌های تولیدکننده را به خود اختصاص داده‌اند.  گفتنی است در گروه خدمات تیز تورم نقطه‌ای تولید آموزش ۱۸٫۵ درصد و تورم نقطه‌ای تولید بهداشت معادل ۱۹ درصد بوده است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 12 =