تشكل‌ها نيازمند برنامه بلندمدت

 همايش ارتقاي دانش تشكل‌گرايي توسط كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران برگزار شد

تشكل‌ها نيازمند برنامه بلندمدت

                                                          تاریخ خبر: یکشنبه 17 اردیبهشت 1396


كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران با دعوت از دبيران تشكل‌هاي صنعتي و معدني بخش خصوصي، جلسه‌يي براي هم‌انديشي در باب «ارتقاي دانش تشكل‌گرايي و هم‌افزايي مطالبات بخش خصوصي» ترتيب داد. در اين نشست كه با حضور مهدي پورقاضي، رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران، و محمدرضا مرتضوي، رييس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران برگزار ‌شد، دبيران تشكل‌هاي بخش خصوصي به طرح انتظارات و نيز چالش‌هاي فعاليت تشكلي در كشور پرداختند. درخواست اغلب آنها نيز اين بود كه اتاق بازرگاني تهران نسبت به تربيت نيروي انساني متخصص براي فعاليت در تشكل‌ها

اقدام كند.

در ابتداي اين نشست، مهدي پورقاضي با اشاره به شكل‌گيري كارگروهي از نمايندگان تشكل‌هاي صنعتي ذيل كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران، گفت: در سال 1394 اين كارگروه تشكيل شد و تشكل‌هاي صنعتي نمايندگان خود را براي حضور در اين كارگروه اعزام كردند. در اين كارگروه‌ها راجع به مشكلات تشكل‌ها بحث ‌شد و مطالبات آنها از طريق كميسيون و اتاق تهران مورد پيگيري قرار گرفت. اما عملا در سال‌هاي بعد از مشاركت تشكل‌ها كاسته شد و اين كارگروه نوپا به تعطيلي كشيده شد. اكنون در سال 1396 اين ضرورت را احساس مي‌كنيم كه اتاق تهران بايد رابطه خود را با تشكل‌ها تقويت كند.

رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اينكه بخشي از مشكلات تشكل‌ها بيروني بوده و در ميان اغلب آنها مشترك است، افزود: تنها تعداد معدودي از تشكل‌ها به مشكلات داخلي خود توجه نشان مي‌دهند. از جمله اينكه تشكل تا چه حد توانسته است، رضايت اعضاي خود را جلب كند.

او در بخش ديگري از سخنانش بار ديگر از هدف اتاق براي برقراري ارتباطات قوي‌تر با تشكل‌ها سخن گفت و افزود: اتاق تهران به دنبال آن است كه از تشكل‌ها حمايت كند و اين حمايت صرفا به معناي حمايت مالي نيست. نظر ما اين است كه عملكرد تشكل‌ها مورد آسيب‌شناسي قرار گيرد. انتظار اين است كه صنعت رقابت‌پذير شود و به نظر مي‌رسد، رقابت‌پذيري در شمار موضوعات حاد كشور قرار دارد. او اين بخش از سخنانش را با طرح اين پرسش به پايان رساند كه اتاق تهران چگونه مي‌تواند به ارتقاي توان تشكل‌ها كمك برساند؟


تنگناهاي تشكل‌هاي صنعتي

در ادامه اين جلسه حسين حقگو، كارشناس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران، پشت تريبون ايستاد تا گزارشي درباره وظايف و چالش‌هاي پيش روي فعاليت تشكل‌ها ارائه كند. او گفت: تشكل‌هاي صنعتي براي برقراري ارتباط ميان اعضا جهت افزايش سطح آگاهي و آشنا كردن آنها با مسائل جاري و ارتقاي توان چانه‌زني با دولت و نهادهاي دولتي و موسسات مرتبط داخلي و خارجي فعاليت و تلاش مي‌كنند.

او افزود: عمده اهداف و وظايف تشكل‌هاي صنعتي در ايران، گردآوري آمار و اطلاعات مربوط به صنعت مربوطه، همكاري با سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي وابسته به دولت، رسيدگي و كوشش در رفع اختلافات بين اعضا و ساير اشخاص طرف قرارداد با آنها، كوشش در جهت استيفاي حقوق وخواسته‌هاي مشروع و قانوني اعضا و ارائه نظرات مشورتي و حقوقي در خصوص لوايح و طرح‌هاي مربوط به قوانين مختلف به سازمان‌هاي دولتي و مراجع ذي‌ربط است.

حقگو سپس به تنگناهاي تشكل‌هاي صنعتي كه بخشي از آنها ناشي از محيط بيروني تشكل‌ها، نظير قوانين و مقررات حاكم، و بخشي ناشي از بافت داخلي و كمبودهاي تخصصي و مديريتي يا نواقص ارتباطي تشكل‌هاست اشاره كرد و در توضيح تنگناهاي دروني گفت: بطور كلي تنگناهاي دروني را مي‌توان به چهار دسته تنگناهاي فرهنگي و اجتماعي، مشكلات مالي، مشكلات ارتباطي و اطلاع‌رساني و مشكلات مربوط به آموزش و تحقيقات تقسيم كرد.

وي با طرح اين مباحث به سراغ راهكارهاي پيشنهادي براي رفع اين تنگناها رفت. از نظر او، تدوين اصول اخلاق حرفه‌يي براي تشكل صنعتي و اعضا، مدون ساختن ماموريت، اهداف و استراتژي‌هاي تشكل، استفاده از افراد توانمند و متخصص در كادر اجرايي تشكل، مشخص كردن نوع و نحوه ارتباط تشكل با عضاي ساير تشكل‌ها، نهادها و سازمان‌هاي اثرگذار بر صنعت مربوطه، رعايت اصول بودجه‌ريزي در برنامه‌هاي سالانه تشكل، ترويج و احيا هر چه بيشتر روحيه مشاركت در اعضا، كوشش در جهت ايجاد بانك اطلاعاتي در تشكل، آموزش مستمر كادر اجرايي تشكل و متنوع ساختن راه‌هاي تامين منابع مالي تشكل ازطريق ارائه خدمات مختلف از جمله راهكارهايي است كه مي‌تواند به بهبود كاركرد تشكل‌ها كمك كند.


ايده‌ها و برنامه‌هاي مناسب در تشكل ها

رييس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نيز در اين همايش بر پيوند نزديك‌تر تشكل‌ها با اتاق بازرگاني تهران تاكيد كرد و آن را لازمه حركت به سمت تقويت پايه‌هاي تشكلي در صنعت و اقتصاد كشور دانست. محمدرضا مرتضوي گفت: در حال حاضر اتاق تهران از ظرفيت مناسب كارشناسي به ويژه در حوزه كميسيون صنعت و معدن برخوردار است و همكاري ميان تشكل‌ها با اين كميسيون بايد در اولويت قرار گيرد.

به گفته وي، در حال حاضر بسياري از تشكل‌هاي صنعتي كشور داراي ايده و برنامه‌هاي مناسبي هستند اما در اجرا و پياده‌سازي اين ايده‌ها كمبودهايي احساس مي‌شود، بنابراين بايد عدم توانايي در اجراي برنامه‌ها بايد آسيب‌شناسي شود كه در اين زمينه اتاق بازرگاني تهران مي‌تواند كمك حال تشكل‌ها باشد.

مرتضوي همچنين بر تقويت ارتباط ميان اعضا با تشكل‌ها تاكيد كرد و افزود: بايد تعامل سازنده‌يي بايد ميان تشكل‌هاي پايين‌دستي با نهادها و تشكل‌هاي بالادستي شكل‌گيرد.

وي در عين حال، با اشاره به نقش و جايگاه معاونت كسب وكار و نيز امور تشكل‌ها و مسووليت اجتماعي اتاق تهران در خلق ايده‌ها و تقويت بنيه‌هاي سازماني تشكل‌ها، ارتباط تشكل‌ها با اين دو بخش از اتاق تهران را ضروري دانست.

حبيب‌الله انصاري دبير انجمن صنايع خانگي نيز در اين نشست طي سخناني به وضعيت امروز تشكل‌هاي صنعتي و اقتصادي در كشور گريزي زد و كاستي‌ها و چالش‌هاي اين حوزه را برشمرد. وي در عين حال، بر ارتباط تنگاتنگ ميان تشكل‌ها و نهاد اتاق بازرگاني تاكيد كرد.

در ادامه اين گردهمايي، موضوع بحث به سمت و سوي تربيت نيروي انساني براي اشتغال در تشكل‌ها سوق يافت و مرتضوي به اين نكته اشاره كرد كه يكي از برنامه‌هاي مركز آموزش اتاق تهران بايد تربيت دبيران كارآمد براي تشكل‌ها باشد. او افزود: شايد يكي از بزرگ‌ترين دغدغه‌هاي تشكل‌ها، يافتن دبير مناسب براي تشكل است. تشكل‌ها از اين نظر دچار فقر هستند و گاه ناگزير مي‌شوند، عضوي از اعضاي هيات‌مديره را براي تصدي دبيري تشكل برگزينند. اتاق تهران مي‌تواند با طراحي سازوكاري دانشجويان ممتاز در دانشگاه‌ها را براي فعاليت در تشكل‌ها آموزش دهد.

رضا قنبري، كارشناس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران نيز با اشاره به وجود حدود 100 تشكل صنعتي در استان تهران، پيشنهاد كرد كه دبيران اين 100 تشكل تحت آموزش قرار گيرند.

ناصر عندليب، مدير مركز آموزش اتاق تهران، با اشاره به يكي از اركان توسعه آموزش، يعني آماده‌سازي فضاها و زيرساخت‌هاي آموزشي گفت: اتاق تهران در حال تجهيز يك مركز آموزشي در اقدسيه تهران است كه نام آن را اميركبير خواهد نهاد. برنامه اين مركز هم اين است كه دوره‌هاي حرفه‌يي تربيت مدير را برگزار كند كه به اين طريق نياز تشكل‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي مرتفع خواهد شد.


تشكل‌ها نماينده اتاق تهران در مجامع مختلف

او سپس به ركن دوم توسعه آموزش، انتخاب روش و متدولوژي آموزشي پرداخت و گفت: يكي از روش‌ها اين است كه آموزش بر مبناي صلاحيت حرفه‌يي افراد باشد. در اين صورت بايد شايستگي‌هاي حرفه‌يي آموزش‌پذيران مشخص شود. راهكار ديگر نيز آن است كه از طريق آزمون، صلاحيت افراد احصا شود و ما اكنون در حال تهيه طراحي اين آزمون هستيم.

عندليب همچنين گفت: كارگروهي براي تعيين استانداردهاي دبيركلي تشكل‌ها ايجاد كرده‌ايم كه چنانچه تشكل‌ها مايل باشند مي‌توانند در آن عضو شوند.

هومن حاجي‌پور، معاون كسب‌وكار اتاق تهران هم بر اين عقيده بود كه تربيت نيروهاي متخصص براي فعاليت در تشكل‌ها نيازمند برنامه‌يي بلندمدت است. او سپس از تقسيم كار ميان اتاق‌ها و تشكل‌ها سخن گفت و افزود: اتاق تهران مي‌تواند نمايندگي خود در مجامع مختلف را به تشكل‌هايي كه شايستگي دارند واگذار كند. همچنين معتقدم كه مسووليت برگزاري نمايشگاه‌ها بايد به تشكل‌ها واگذار شود.

سعيد رجايي اناركي، نماينده سنديكاي آسانسور و پله برقي و خدمات وابسته، نسبت به توجه بيش از پيش اتاق به تشكل‌ها قدرداني كرد و به چالش صنعت متبوع خويش اشاره كرد و گفت: صنعت آسانسور و پله برقي ايران بسيار رقابت‌پذير است و مساله ما اخذ مجوز از نهادهاي مختلف است. درخواست ما اين است كه اتاق به اين مساله رسيدگي كند. همچنين اين صنعت از ايستادگي در برابر برخي تصميمات نادرست دولت ناتوان است و در اين زمينه نيز خواستار حمايت اتاق هستيم.

در ادامه اين نشست و پس از آنكه دبيران تشكل‌ها ديدگاه‌هاي خود را بيان كردند، مهدي پورقاضي در جمع‌بندي مباحث مطروحه گفت: اتاق تهران مي‌تواند در زمينه آسيب‌شناسي عملكرد تشكل‌ها و همچنين ارتباط مستمر با آنها و پيگيري رفع مسائل و مشكلات‌شان اقدام كند.


منبع: روزنامه تعادل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × پنج =