طبق این نامه، صادرکننده یا آورنده در مبادی ورودی کشور پس از تشریفات گمرکی، اسکناس حاصل از صادرات را تحویل شعب یا باجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانک ملی ایران مستقر در مبادی ورودی می‌دهد. بانک ملی ایران نیز معادل‌ریالی اسکناس تحویلی را براساس نرخ خرید اسکناس مندرج در تابلوی صرافی ملی ایران محاسبه و نسبت به تحویل رسید ‌آن (به‌نام صادرکننده /  صادرکنندگان) به صادرکننده یا آورنده‌اسکناس اقدام می‌کنند. صادرکنندگان می‌توانند در هر زمان با مراجعه به شعب ارزی بانک ملی ایران با ارائه رسید، نسبت به دریافت‌ ریال در حساب‌ریالی خود اقدام کنند و بدیهی است بانک ملی ایران بر اساس تاریخ تحویل ارز، نسبت به رفع تعهد صادرکننده اقدام خواهد کرد. صادرکنندگانی که تا پیش از اجرای این بخشنامه اقدام به ورود اسکناس به داخل کشور کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، با مراجعه به شعب ارزی بانک ملی ایران با ارائه اظهارنامه ورود ارز به کشور نسبت به‌فروش ارز خود به آن بانک بر اساس نرخ روز خرید اسکناس مندرج در تابلوی صرافی ملی ایران و رفع تعهد صادراتی خود اقدام کنند. از تاریخ ۲/ ۱۱/ ۱۴۰۱صادر‌کننده و آورنده در مبادی ورودی کشور پس از طی تشریفات گمرکی اسکناس حاصل از صادرات را تحویل شعب باجه‌های بانک ملی ایران مستقر در مبادی ورودی می‌دهد، بانک ملی ایران معادل‌ ریالی اسکناس تحویلی را بر اساس نرخ خرید اسکناس مندرج در تابلوی صرافی ملی ایران محاسبه و نسبت به تحویل رسید ‌آن به‌نام صادر‌کننده/ صادرکنندگان به صادر‌کننده‌ها و آورنده اسکناس اقدام می‌کند. صادرکنندگان می‌توانند در هر زمان با مراجعه به شعب ارزی بانک ملی ایران با ارائه رسید ‌نسبت به دریافت‌ ریال در حساب‌ریالی خود اقدام کنند.

منبع