به گزارش اتاق ایران، اصل ماجرا به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازمی‌گردد که اردیبهشت‌‌‌ماه ۹۹ به تصویب مجلس رسیده بود، اما این مصوبه با ایرادات شورای‌نگهبان دوباره به مجلس بازگشت. این موضوع سه‌بار دیگر هم تکرار شد و متن اصلاحی کمیسیون اقتصادی و آنچه در صحن مجلس به تصویب رسید نتوانست نظر شورای‌نگهبان را جلب کند.

یکی از بندهای ایرادی شورای‌نگهبان در سومین رفت و برگشت این مصوبه مربوط به جرم‌‌‌انگاری عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بود که نمایندگان ذیل ماده ۱۷ این لایحه آن را به تصویب رسانده بودند. اما مطابق نظر شورای‌نگهبان «مجرم دانستن افرادی که مطابق ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازنگردانند، مغایر اصول سی و ششم و هشتاد و پنجم قانون اساسی است.»

بر اساس اصل سی و ششم قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

همین‌‌‌طور، بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی هم سمت نمایندگی، قائم به شخص بوده، درنتیجه این صلاحیت قابل واگذاری به نهاد دیگری نظیر شورای پول و اعتبار نیست، بنابراین شورای‌نگهبان از این مصوبه ایراد گرفت و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هم برای رفع این ایراد، حکم مربوط به جرم‌‌‌انگاری بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی را حذف کردند.