وی درخصوص برگزاری جلسات کارگروه انتخاب صادرکننده نمونه افزود: چهارمین جلسه انتخاب صادرکننده نمونه درحالی برگزار شد که تاکنون، معیارها و شاخص‌های امتیازبندی، نحوه دریافت پرونده، امتیازبندی براساس آمار ماخوذ از گمرک و استاندارد و ارجاع به ۱۹ میز تخصصی جهت بررسی سایر موارد مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفته است و با تکمیل اطلاعات صادرکنندگان، ۵۰ صادرکننده توسط کارگروه‌ها انتخاب و ۲۹ مهر ماه، روز ملی صادرات، معرفی خواهند شد. خسروتاج با اشاره به تغییرات صورت‌گرفته در نحوه ارزیابی متقاضیان و معیار قرار دادن کد تعرفه‌های ۸ رقمی که براساس آن، صادرکنندگان کالای خود را به گمرک اظهار می‌کنند را از اقدامات خوب صورت گرفته در فرآیند ارزیابی قلمداد کرد و گفت: گروه‌بندی صادرکنندگان براساس کد تعرفه موجب شده تقسیم‌بندی صادرکنندگان در گروه‌های همگن صورت پذیرد.

معاون صادراتی وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در ادامه اظهار کرد: برای کسب عنوان صادرکننده نمونه ملی امتیاز اصلی مربوط به درآمد ارزی، رشد صادرات و تنوع و ماندگاری بازارهای هدف است. وی گفت: معیارهای کیفی مانند استاندارد و برند، تبلیغات و عضویت در تشکل‌ها نیز با نظر کارشناسان سازمان‌های ذی‌ربط و میزهای تخصصی کالایی مستقر در سازمان توسعه تجارت ایران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و پرونده متقاضیان در دو محور ارزیابی به کارگروه انتخاب صادرکننده نمونه جهت بررسی و تایید ارجاع می‌شود.

منبع