معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: حدود ۸۵ هزار واحد صنعتی در کشور داریم که حدود نیمی از آنها در داخل شهرک‌ها و برخی هم در خارج از شهرک‌ها هستند و حدود ۹۲درصد آنها هم صنایع کوچک و متوسط هستند. نجفی با بیان اینکه تا پایان تیر، تعداد واحد‌های فعال را مشخص می‌کنیم، اضافه کرد: بر اساس آمارگیری که به صورت تصادفی انجام دادیم حدود ۶۷درصد واحد‌های داخل شهرک و نواحی صنعتی از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد، فعال هستند.

منبع