مرکز آمار ایران؛ تورم فصل تابستان تولیدکننده ۹.۱ درصد شد/تورم۱۳درصدی صنعت

مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده در فصل تابستان را ۲۲۸.۹ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام مرکز آمار ایران شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل تابستان ١٣٩۶، به عدد ۲۲۸.۹ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٢٢٢.۴)، ٢.٩ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٠۶.٧)، ١٠.٨ درصد افزایش داشته ­است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ٩.١ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال جاری (۷.۵ درصد) افزایش داشته ­است.

بر این اساس شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش کشاورزی، در فصل تابستان ١٣٩۶، با ۳.۳ درصد کاهش نسبت به شاخص فصل قبل (٢۵٣.٨) به عدد ٢۴۵.٣ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩.٢ درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۷.۳ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال جاری (۶ درصد) افزایش داشته ­است.

همچنین شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش معدن، در فصل تابستان ١٣٩۶، با ۱.۶ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢١٨.۶) و ١١.۵ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١٩٩.١) به عدد ٢٢٢.٠ رسید. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۶.۳ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩۶ (۲.۷ درصد) افزایش داشته ­است.

شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش صنعت، در فصل تابستان ١٣٩۶، با ۵.۹ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢١٠.٣) به عدد ٢٢٢.٨ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١٩٧.٠) ١٣.١ درصد افزایش نشان می ­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۱۰.۲ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال جاری (۷.۴ درصد) افزایش داشته ­است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل تابستان ١٣٩۶، با ۷.۳ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (١٢٢.٧) به عدد ١٣١.٧ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٠.۴ درصد کاهش نشان می­دهد. میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۲.۵ درصد کاهش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩۶(٣.٧- درصد) افزایش داشته ­است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در فصل تابستان ١٣٩۶، با ۱.۶ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢٣۴.٣) به عدد ٢٣٨.٢ رسید … شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨.۴ درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۸.۵ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩۶ (۸.۷ درصد) کاهش ناچیزی داشته ­است.


منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + 18 =