7 آذر 1401

سامانه مودیان؛ مبنای مراودات نظام مالیاتی با مودیان

رئیس کل سازمان مالیاتی تاکید کرد به نقل از دنیای اقتصاد : سازمان امور مالیاتی : رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان توسط گروه نخست مشمولان شامل شرکت‌های بورسی و فرابورسی گفت: با اجرای این قانون، مبنای مراودات نظام مالیاتی با مودیان، سامانه مودیان خواهد بود. داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه ستاد هوشمندسازی، با بیان []