دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی با اشاره به پیوندهای حیاتی میان فلسفه، علم، حکمرانی و تکنولوژی در یک ارائه علمی تاکید کرده است: تولید در کلاس جهانی از فرآیند ترکیب و قرارگیری مبانی فلسفی جهانی‌شدن علم و دانش و تکنولوژی به‌دست می‌‌‌‌‌آید. اشاره احتمالی فارسیجانی به پیش‌‌‌‌‌نیاز این سبک و سیاق خاص از تولید، یک فلسفه درست در نظام حکمرانی است که به بینش سیاستگذاری انسجام داده، کمک می‌کند تا علم موجود جهان با تکنولوژی پیوند خورده و امکان ارائه تولید و خدمات در کلاس جهانی در صنایع ایران فراهم شود.

براین مبنا می‌توان ادعا کرد تناقضات کنونی دستگاه سیاستگذاری در زمینه به رسمیت نشناختن قلمرو تولید و اقتصاد بزرگ‌ترین مانع در مسیر برخورداری کشور از صنایع جهانی است که اثرات سوء بسیاری داشته، امکان تولید صنعتی بیشتر و اشتغال بالاتر در بخش صنایع و معادن را کاهش داده است.