گروه ویژه اقدام مالی  طی همین مدت همچنین ۹ مورد توصیه (۱+۸) در ارتباط با مقابله با تا‌‌مین مالی تروریسم نیز ارائه کرده است. ۴۰ مورد توصیه مربوط به مقابله با پولشویی (AML) گروه ویژه اقدام مالی به‌صورت R.۱ الی R.۴۰ شماره‌گذاری شده است (R حرف اول Recommendation یعنی توصیه است).

از طرف دیگر ۹ مورد توصیه گروه اقدام مالی درخصوص مقابله با تا‌‌مین مالی تروریسم (CFT) به‌صورت S.R.I الی S.R.IX شماره‌گذاری شده است؛ SR مخفف Special Recommendation یعنی توصیه‌های ویژه و حروف بعدی، شماره‌های یونانی است که برای هریک از توصیه‌ها قرار داده شده است. به‌طور مثال توصیه شماره ۹ گروه ویژه اقدام مالی درخصوص مقابله با تا‌‌مین مالی به‌صورت SR IX نوشته می‌شود و IX عدد ۹ به یونانی است.

بعد از مدتی که از ارائه توصیه‌های ۹+۴۰ گذشت، گروه اقدام ویژه مالی مبادرت به تلفیق ۴۹ مورد توصیه‌های قبلی در ارتباط با مقابله با پولشویی و مقابله با تا‌‌مین مالی تروریسم کرد (AML /  CFT) و موارد تلفیقی را در قالب ۴۰ توصیه جدید دسته‌بندی کرد. به‌عبارت دیگر به لحاظ اینکه توصیه‌های قبلی در ارتباط با مقابله با پولشویی و تا‌‌مین مالی تروریسم، مشترکاتی دارند، آنها را در قالب سرفصل‌های جدید ارائه کرده‌اند. توصیه‌های تلفیقی جدید از شماره ۴۰-۱ شماره‌گذاری شده‌اند و پیشوند یا پسوند خاصی هم ندارند.

توصیه گروه ویژه اقدام مالی به ایران که ۴۱ مورد است، برگرفته از ۱۰ مورد از سرفصل‌های ۴۰ گانه گروه ویژه اقدام مالی به کشورهای جهان است که با مشورت صندوق بین‌المللی پول برای وضعیت خاص ایران در نظر گرفته شده است. بنابراین سرفصل‌های ۴۰ گانه گروه ویژه اقدام مالی، قابلیت بسط به حدود ۲۰۰ توصیه اجرایی را دارد؛ بنابراین توصیه‌های ایران اگر بخواهد به سرفصل‌های بیشتری تسّری پیدا کند، ممکن است از ۴۱ مورد نیز فراتر رود.

۲- عناوین ۴۱ مورد توصیه گروه ویژه اقدام مالی به جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است.

۳- سرفصل‌های ۱۰ گانه گروه ویژه اقدام مالی برای جمهوری اسلامی که در تنظیم توصیه‌های ۴۱ گانه نقش داشته است، به شرح زیر است.