سعید زرندی در جلسه کارگروه فضای کسب‌‌و‌کار افزود: هر اختیاری که مخالفت با قانون ندارد یا فساد و رانت خاصی را ایجاد نمی‌کند باید به سازمان‌های استانی تفویض کنیم. وی گفت: دفاتر تخصصی و معاونت‌های وزارتخانه باید نقش سیاست‌گذاری و نظارت را برعهده گیرند و به ماموریت اصلی خود بپردازند. زرندی گفت: برخی از رویه‌ها و فرآیندها در سال‌های گذشته به‌دلیل یک اتفاق یا موضوع خاص زمانی ایجاد شده، اما همچنان پابرجا مانده است که باید اصلاح شود. وی افزود: باید با نگاه جدید و اعتماد کامل، فرآیند تفویض به استان‌ها را دنبال کنیم و مطمئن باشیم، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت توان اجرایی خیلی از موضوعات که امروز در داخل وزارتخانه انجام می‌شود را دارند. معاون طرح و برنامه گفت: دسترسی کامل سامانه‌های وزارتخانه به استان‌ها از دیگر مواردی است که باید برای استان‌ها ایجاد شود. زرندی با بیان اینکه در معاونت طرح و برنامه بسیاری از امور که منوط به تا‌یید معاونت بود را به سازمان‌های استانی تفویض می‌کنیم تا‌کید کرد: برخی موضوعات که جنبه کلان و ملی دارد و از توان تشخیص سازمان استان خارج است را مستثنا می‌کنیم که در این صورت در توازن بخش تولید و تجارت هم خللی ایجاد نمی‌شود.