در متن این ابلاغیه خطاب به استانداران و روسای کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید سراسر کشور آمده است: در حوزه مالیاتی، چنانچه مودی مالیاتی (واحد تولیدی) در زمان معامله با شخص حقیقی یا حقوقی که به تکالیف قانونی خود، همانند درج مشخصات طرفین، کد اقتصادی، آدرس و… که از سوی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مشخص شده است، اقدام کند و بعد از انجام رویداد مالی (تحقق معامله)، آن شخص حقیقی یا حقوقی بنا به هر دلیلی در لیست مودیان فاقد اعتبار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، مسوولیتی متوجه مودی (واحد تولیدی) نخواهد بود و تمامی موارد مالیاتی در این خصوص از واحد تولیدی رفع تعرض می‌شود. بنابراین به منظور پیشگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال واحدهای تولیدی ناشی از اختلافات مالیاتی فوق‌الذکر، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور مصوبه مذکور را صادر کرده و جهت اجرا به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ کرده است.

منبع