دلیل اعتراض دیروز، تخطی چند صرافی در تحویل ارز درخواستی تعدادی از واردکنندگان بوده که منشأ این تخطی نیز تاخیر یک صادرکننده در تحویل ارز به آن صرافی‌ها بوده است. بر همین اساس تاکید می‌شود عدم ایفای تعهد توسط یکی از طرفین قرارداد ریسکی محتمل در تمام معاملات بوده و ارتباطی با بستر انجام معامله که در اینجا «نیما» است، ندارد. در این راستا امنیت سامانه نیما مشروط به سلامت طرفین معاملات کماکان پا برجاست و کوچکترین ریسکی از این محل متوجه مشتریان و مراجعان نخواهد بود. به‌منظور آگاهی دادن به تمام واردکنندگان و صادرکنندگان، بانک‌ها و صرافی‌ها در زمان آغاز فرآیند معامله، هشدارهای لازم توسط سامانه داده شده است و این افراد باید ملاحظات و نکات امنیتی مطروحه را در طول فرآیند مدنظر داشته باشند. بنابراین سامانه نیما بستری برای انجام مبادلات بین بانک‌ها، صرافی‌ها و سایر طرفین مبادلات تجاری کشور است و با توجه به خلف‌وعده توسط یکی از طرفین معامله، باید موضوع به مرجع قضایی منعکس و بر مبنای رای صادره نیز اقدام شود.

منبع