آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان دهنده رشد بیش از ۱۸درصدی تقاضا برای جواز تاسیس و رشد بیش از ۵درصدی درخواست برای پروانه بهره‌برداری (ایجادی و توسعه‌ای) است؛ اما در کنار رشد ثبت شده برای جوازهای صادره، داده‌های اعلام شده نشان دهنده آن است که سرمایه‌گذاری پیش بینی شده برای طرح‌های جدید رشدی ۵/ ۲۱درصدی داشته،‌ رشدی که برای پروانه‌های بهره برداری منفی بوده، به‌طوری‌که در مدت زمان مورد بررسی سرمایه‌گذاری محقق شده افت حدود ۱۴ درصدی را ثبت کرده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که اشتغال پیش بینی شده برای جوازهای تاسیس صادره معادل ۵۱۸هزار و ۲۳۷نفر شغل است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد حدود ۱۷درصدی را نشان می‌دهد. در عین حال، میزان اشتغال محقق شده برای پروانه‌های بهره‌برداری معادل ۸۱هزار و ۲۴۴نفر شغل است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افت حدود ۵درصدی داشته است.

از سوی دیگر، تاثیر رشد درخواست برای اخذ مجوز صنعتی را می‌توان در کارنامه اولین ماه زمستان تولیدات صنعتی، معدنی و پتروشیمی نیز مشاهده کرد؛ ‌داده‌های جدید از تولیدات صنعتی نشان می‌دهد در مدت زمان مورد بررسی از میان ۵۵قلم کالای منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمی ۳۶ کالا رشد تولید و ۱۸ کالا افت تولید را در ۱۰ ماه منتهی به دی ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده‌اند و در این میان یک کالا بدون هیچ تغییری، روند تولید خود را سپری کرده است. مطابق آمار و داده‌های اعلام شده، «سموم دفع آفات نباتی»، «ماشین لباسشویی»، «داروی انسانی»، «کولر آبی» و «وانت» پنج کالای منتخب صنعتی هستند که بیشترین رشد تولید را ثبت کرده‌اند. براساس داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۲۲هزار و ۷۴۵ فقره جواز تاسیس با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری بیش از ۳میلیون و ۱۲۷ هزار میلیارد ریالی در کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد، رشد بیش از ۱۸درصدی و به لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری نیز رشد ۵/ ۲۱درصدی داشته است. اما درخصوص پروانه‌های بهره‌برداری صادره (ایجادی و توسعه‌ای) نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۵ هزار و ۲۱۲ فقره پروانه بهره‌برداری در کشور صادر شده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل رشد بیش از ۵ درصدی داشته است، سرمایه محقق‌ شده برای پروانه‌‌های بهره‌برداری نیز بیش از ۴۴۵ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت حدود ۱۴ درصدی داشته است. در گزارش منتشر شده از سوی این وزارتخانه بر این نکته تاکید شده است که رشد منفی سرمایه‌گذاری محقق‌شده در مدت زمان مورد بررسی به دلیل صدور پروانه بهره‌برداری واحد «نفت ستاره خلیج فارس» با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۹۲هزار میلیارد ریالی در خرداد ماه سال گذشته است. بدون احتساب واحد مذکور تغییرات میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال در مدت زمان مورد بررسی، به ترتیب رشد ۲/ ۳۷ درصدی و کاهش ۸/ ۱ درصدی خواهد داشت.

شرح حال مجوزها

شرح حال صدور جوازهای صادره در میان هفت گروه و ۱۶ زیرگروه نیز در مدت زمان مورد بررسی از تمایل برای اخذ جواز حکایت دارد. براساس آمار اعلام شده از مجموع ۱۶زیرگروه در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۱۱ زیرگروه رشد درخواست برای صدور جواز را پشت ‌سر گذاشته‌اند. در ارزیابی وزارت صنعت، معدن و تجارت هفت گروه شامل بخش‌های «صنعت»، «معدن»، «صنف»، «تجارت خارجی»، «تجارت الکترونیک»، «نرم‌افزار» و «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» ارزیابی می‌شوند که در مجموع ۱۶ زیرگروه برای آنها تعریف شده است. افزایش تمایل برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی موجب شد تا پیش‌بینی‌های افت سرمایه‌گذاری با اعمال تحریم‌‌های جدید نیز از بین برود. با اعمال تحریم‌های جدید برخی از فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند که سرمایه‌‌گذاران از سرمایه‌گذاری جدید در بخش‌های صنعتی خودداری خواهند کرد، اما آمارها نشان می‌دهد همچنان تقاضا برای سرمایه‌گذاری و اخذ مجوز در کشور وجود دارد.

وضعیت ۱۶ زیرگروه

براساس داده‌های اعلام شده بخش معدن که دربرگیرنده سه زیرگروه «پروانه اکتشاف»، «گواهی کشف» و «پروانه بهره‌برداری» می‌شود، نیز مدت زمان مورد بررسی را با رشد در دو زیرگروه و افت در یک زیرگروه دیگر در اخذ جواز سپری کرده است. با توجه به آمار منتشر شده در مدت زمان مورد بررسی، در مجموع ۵۰۴ فقره «پروانه اکتشاف» صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۵۹۳ فقره پروانه اکتشاف صادر شده بود، افت ۱۵ ‌درصدی برای این زیرگروه ثبت شد. اما مجوزهای صادره برای «گواهی کشف» نیز برابر با ۲۸۹ فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۵/  ۲درصدی داشته است، اما جوازهای صادره برای «پروانه بهره‌برداری» معدنی‌ نیز در مدت زمان مورد بررسی برابر  ۳۳۳ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۳/  ۰ درصدی را ثبت کرده است.

داده‌‌‌های آماری نشان می‌دهد که در بخش «پروانه‌های صنفی» در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۳۳۹ هزار و ۳۸۵ فقره پروانه ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد نزدیک به ۴ درصدی را به ثبت رسانده است. اما در گروه «تجارت خارجی» نیز آمارها حکایت از روند مثبت صدور «کارت‌های بازرگانی» و افزایش تجار جدید دارد. براساس ارزیابی‌‌‌ها، در مدت زمان مورد بررسی ۶ هزار و ۲۷۷ فقره کارت بازرگانی برای تجار ایرانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۳ درصدی همراه بوده است. «تجارت الکترونیک» یکی‌ دیگر از هفت گروه مورد بررسی در جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در زیر گروه «گواهی امضای الکترونیکی» رشد و در زیرگروه «نماد الکترونیکی» افت جواز را ثبت کرده است. در مدت زمان مورد بررسی «گواهی امضای الکترونیکی» صادره برابر با ۱۳۲هزار و ۸۸۴فقره بوده که رشد نزدیک به ۵۸ ‌درصدی داشته و صدور «نماد الکترونیکی» نیز معادل ۱۱هزار و ۳۸۷ فقره بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی بیش از ۲ ‌درصدی داشته است.

ششمین گروه مورد بررسی مربوط به صدور جواز «نرم‌افزار» است. در این گروه که زیرشاخه‌ای به‌نام «پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار» در آن جای گرفته است، روند صدور مجوزها نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از ۵۲ ‌درصدی را تجربه کرده است. هفتمین گروه مورد بررسی صدور جواز «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» است که خود ۶ زیرگروه دارد. در زیرگروه نخست که «جواز خدمات فنی و مهندسی» جانمایی شده در مدت زمان مورد بررسی ۲۸۹فقره جواز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد حدود ۲۰ درصدی داشته است. همچنین تعداد «پروانه فنی و مهندسی» در مدت زمان مذکور ۱۵۰ فقره بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل با افت بیش از یک ‌درصدی همراه بوده است.

آمارها همچنین نشان می‌دهد در زیرگروه «جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» نیز ۱۷ فقره جواز ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۷۰‌درصدی داشته است. «پروانه پژوهش مرکز پژوهش‌‌های صنعتی و معدنی» نیز در مدت زمان مورد بررسی ۷ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افتی بیش از ۳۶ ‌درصدی داشته است. در ۱۰ ماه منتهی به دی سال گذشته در این زیرگروه ۱۱فقره پروانه صادر شده بود. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در زیرگروه «گواهی تحقیق و توسعه» نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۲۴۵فقره جواز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵/ ۱۴ درصدی داشته است. در ۱۰ ماه منتهی به دی سال گذشته در این زیرگروه ۲۱۴فقره جواز تاسیس صادر شده بود. اما روند صدور مجوز در زیرگروه «پروانه تحقیق و توسعه» نیز افت بیش از ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را ثبت کرده است؛ مجموع جوازهای صادره برای این زیرگروه برابر با ۱۳۹ فقره است. میزان جوازهای صادره در این زیرگروه در مدت مشابه در سال گذشته ۱۵۳فقره بود.

منبع