به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، ابوالفضل کیانی بختیاری رئیس همایش و مدیرعامل سازمان مدیریت سازمان صنعتی در خصوص اهمیت این رویداد ملی اظهار کرد: این رتبه‌بندی که ۵۰۰ شرکت بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشور را معرفی می‌کند با هدف شناسایی جایگاه بنگاه‌های اقتصادی و گروه‌های صنعتی در رشته‌های مختلف کسب و کار، گسترش رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی و کمک به سیاست گذاران اقتصادی کشور انجام می‌شود. کیانی بختیاری تصریح کرد: توجه و کمک به تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توجه به کیفیت، رقابت پذیری، دانش بنیانی و توسعه مدل‌های کسب و کار جدید، توسعه کارآفرینی و رونق اشتغال پایدار از الزامات مهم و راهبردی است که باید توسط بنگاه‌های بزرگ به عنوان پیشرانان صنعت و اقتصاد کشور مورد عنایت ویژه قرار گیرد. وی با تاکید بر لزوم نگاه درون‌زا به تولید، افزود: توسعه و رونق اقتصادی کشور از طریق ایجاد و تقویت زنجیره‌های تامین قوی، تحقق پذیر است، بنابراین بنگاه‌های بزرگ کشور باید در این خصوص اهتمام ورزند.

منبع