گزارش عملکرد ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ وزارت صنعت منتشر شد؛ انجماد سرمایه در نیمه‌تمام‌ها

گزارش عملکرد مقدماتی ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. بر اساس این گزارش، در بازه زمانی یاد شده، در گروه طرح‌هایی که بین صفر تا ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، حدود ۳۳ هزار طرح،؛ در گروه طرح‌هایی که بین ۲۰ تا ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند و نیز در گروه طرح‌هایی که بین ۴۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، حدود ۴ هزار و ۶۰۰ طرح؛ در گروه طرح‌هایی که بین ۶۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند حدود ۷ هزار و ۱۰۰ طرح و البته در گروه طرح‌هایی که بین ۸۰ تا ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند حدود ۴ هزار و ۱۰۰ طرح وجود داشته است. از دیگر سو، بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود طرح‌هایی که بین صفر تا ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، حدود ۹۲۳ هزار فرصت شغلی؛ طرح‌هایی که بین ۲۰ تا ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند حدود ۲۱۱ هزار فرصت شغلی؛ طرح‌هایی که بین ۴۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند حدود ۱۷۱ هزار فرصت شغلی؛ طرح‌هایی که بین ۶۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند حدود ۲۴۵ هزار فرصت شغلی و طرح‌هایی که بین ۸۰ تا ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند حدود ۱۶۳ هزار فرصت شغلی ایجاد کنند. این در حالی است در گروه طرح‌هایی که بین صفر تا ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، رقمی حدود ۵۶۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی سرمایه به چشم می‌خورد که نشان‌دهنده حجم عظیم طرح‌های نیمه تمام کشور است که در مراحل ابتدایی توسعه فیزیکی قرار دارند.

طرح‌های در دست اجرا و اشتغال‌زایی آنها

بر اساس گزارش عملکرد مقدماتی ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ از طرح‌های در دست اجرا به تفکیک اشتغال و پیشرفت فیزیکی تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۷، بیشترین تعداد طرح در گروه طرح‌هایی قرار می‌گیرد که بین صفر تا ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. در این گروه، حدود ۳۳ هزار طرح به چشم می‌خورد. پس از این گروه هم بیشترین فراوانی به طرح‌هایی تعلق دارد که بین ۶۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. از طرفی، بطور کلی بیشترین طرح‌ها با مقادیر پیشرفت فیزیکی متفاوت، به آن دسته از بنگاه‌ها تعلق دارند که بین ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن دارند. در گروه طرح‌هایی که بین صفر تا ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، در مجموع حدود ۳۳ هزار طرح وجود دارد که عمده آنها مربوط به بنگاه‌هایی هستند که بین ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن دارند. در این گروه از بنگاه‌ها، ۲۱ هزار طرح در دست اجرا به ثبت رسیده است.

در گروه طرح‌هایی که بین ۲۰ تا ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، در ۵ ماه نخست سال جاری، در مجموع حدود ۴ هزار مورد طرح در دست اجرا وجود داشته که از این میان، باز هم بنگاه‌های واجد ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن، با حدود ۳ هزار و ۱۰۰ طرح در صدر قرار دارند. در همین مدت، طرح‌هایی که بین ۴۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، دارای فراوانی ۴ هزار و ۶۰۰ بوده‌اند، طرح‌هایی که بین ۶۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند نیز دارای فراوانی حدود ۷ هزار و ۱۰۰ مورد هستند. طرح‌های در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۹۹ درصد نیز در بازه زمانی مورد اشاره، حدود ۴ هزار و ۱۰۰ مورد گزارش شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در ۵ ماه نخست سال جاری، پیش‌بینی می‌شود طرح‌های در دست اجرایی که بین صفر تا ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، حدود ۹۲۳ هزار فرصت شغلی به وجود بیاورند. این در حالی است که از مجموع طرح‌های در دست اجرایی که در این بازه از پیشرفت فیزیکی واقع شده‌اند، بیشترین میزان اشتغال زایی در آن دست از بنگاه‌هایی به وقوع خواهد پیوست که بین ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن دارند. این دسته از بنگاه‌ها، حدود ۳۸۶ هزار مورد اشتغالزایی خواهند داشت. در گروه طرح‌هایی که بین ۲۰ تا ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند نیز حدود ۲۱۱ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد و این در حالی است که در این گروه، آن دسته از بنگاه‌هایی که دارای ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر هستند، با رقم اشتغال زایی ۱۱۹ هزا نفری، بیشترین میزان اشتغال زایی را به خود اختصاص داده‌اند.

از دیگر سو، طرح‌های در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد در ۵ ماهه نخست سال جاری، در مجموع حدود ۱۷۱ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهند کرد که از این میان، بنگاه‌هایی که دارای ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر هستند، بیشترین میزان اشتغال زایی را دارند. در همین حال، پیش‌بینی می‌شود طرح‌های در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۸۰ درصد نیز حدود ۲۴۵ هزار فرصت شغلی ایجاد کنند و این در حالی است که بیشترین میزان اشتغال زایی در این گروه، به آن دسته از بنگاه‌ها تعلق دارد که بیش از ۱۰۰ نفر کارکن دارند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند این دسته از بنگاه‌های اقتصادی در مجموع حدود ۱۱۱ هزار فرصت شغلی در بخش صنعت به وجود بیاورند. در همین بازه زمانی، پیش‌بینی می‌شود طرح‌های در دست اجرایی که دارای پیشرفت فیزیکی بین ۸۰ تا ۹۹ درصد هستند، در مجموع حدود ۱۶۳ هزار فرصت شغلی ایجاد کنند که از این میان، بیشترین فراوانی با حدود ۸۲ هزار فرصت شغلی، به آن دسته از بنگاه‌های صنعتی و معدنی تعلق دارد که بیش از ۱۰۰ نفر کارمند دارند.

پیش‌بینی سرمایه طرح‌های در دست اجرا

از دیگر سو، گزارش عملکرد ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ در بخش صنعت نشان‌دهنده آن است که سرمایه پیش‌بینی شده در گروه طرح‌های در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰ درصد، حدود ۵۶۶ هزار میلیارد تومان است. این عدد نشان‌دهنده حجم عظیم سرمایه مورد نیاز برای طرح‌های در دست اجرایی است که پیشرفت فیزیکی چندانی نداشته‌اند. این در حالی است که بنگاه‌های صنعتی و معدنی دارای ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر، با سرمایه پیش‌بینی شده حدود ۳۶۸ هزار میلیارد تومان، بخش عمده سرمایه پیش‌بینی شده در این گروه از طرح‌های در دست اجرا را به خود اختصاص داده‌اند. پیش‌بینی سرمایه برای طرح‌های در دست اجرایی که بین ۲۰ تا ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند نیز به حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد که بخش عمده آن، یعنی حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان، به آن دسته از بنگاه‌های صنعتی و معدنی تعلق دارد که بیش از ۱۰۰ نفر کارکن دارند.

بر اساس گزارش عملکرد ۵ ماهه نخست سال جاری در بخش صنعت، در گروه طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۶۰ درصد دارند نیز حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی سرمایه به چشم می‌خورد و این در حالی است که بیشترین میزان سرمایه پیش‌بینی شده، متعلق به آن دسته از بنگاه‌ها صنعتی است که بیش از ۱۰۰ نفر کارکن دارند. این دسته از بنگاه‌ها در این گروه از طرح‌های در دست اجرا، حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان سرمایه پیش‌بینی شده را به خود اختصاص داده‌اند. طرح‌هایی که دارای پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۸۰ درصد هستند اما در بازه زمانی مورد اشاره، حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان سرمایه پیش‌بینی شده را به خود اختصاص داده‌اند که از این میان، بنگاه‌های صنعتی و معدنی دارای حداقل ۱۰۰ نفر کارکن، با حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم را در پیش‌بینی سرمایه آنها داشته‌اند. طرح‌هایی که بین ۸۰ تا ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند هم در این مدت حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی سرمایه داشته‌اند که از این میان، بنگاه‌های صنعتی و معدنی دارای ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر، با رقمی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم را از آن خود کرده‌اند.

منبع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 − 3 =