به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (۳) دستورالعمل اشاره شده به این صورت اصلاح شده است: «در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، بانک ملی ایران باید صرفا نسبت به شمارش و تایید مبلغ ارز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/  اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/  اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به‌‌صورت سیستمی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کند. ضمنا در این موارد نیاز به نگهداری ارز توسط بانک ملی ایران نبوده و همچنین ضرورتی به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران وجود نخواهد داشت.»

پیش از این ماده (۳) عنوان می‌داشت «‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بانک ملی ایران پس از دریافت ارز‌‌‌‌‌‌‌/  اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‌‌‌‌‌‌‌/  اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به‌صورت سیستمی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند.»

همچنین ماده (۴) نیز این‌گونه اصلاح شده است: «در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، بانک ملی ایران موظف است ضمن شمارش و تایید مبلغ ارز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/  اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، نسبت به دریافت و نگهداری ارز مربوطه اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/  اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به‌‌صورت سیستمی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام کند.»

همچنین در ماده (۴) پیش از اصلاح اخیر آمده بود «گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می‌کند.

تبصره: ‌ارز‌‌‌‌‌‌‌/  اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین‌تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانک ملی ایران نگهداری می‌شود.»

منبع