یکی از وظایف واحدهای صنفی و خرده‌فروشی براساس قانون نظام صنفی مصوبه مجلس شورای اسلامی، نصب برچسب قیمت روی کالا است که متاسفانه برخی واحدهای صنفی از اجرای آن سرباز ‌می‌زنند.  حسین درودیان رئیس بازرسی اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه واحدهای صنفی براساس قانون، مکلف به نصب برچسب قیمت روی کالا در واحدهای صنفی هستند، گفت: براساس قانون، بازرسان اتاق اصناف در بازدید از واحدهای صنفی در صورت رویت عدم نصب برچسب قیمت روی کالا، با متخلف براساس موازین قانونی برخورد کرده و آنها را جریمه و به سازمان تعزیرات معرفی می‌کنند.  وی با تاکید بر اینکه براساس قانون نظام صنفی واحدها مکلف به نصب برچسب قیمت روی کالاها هستند، افزود: متاسفانه با توجه به اینکه مقدار جریمه در این مورد بازدارنده نیست، افراد به این قضیه توجه زیادی ندارند.  رئیس بازرسی اتاق اصناف تهران اظهار کرد: یکی از مشکلات ما اصلاح قانون نظام صنفی است که قانون نصب برچسب قیمت کالا هم به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از این قانون به‌شمار می‌رود.  درودیان با بیان اینکه قانون نظام صنفی، مصوبه مجلس است و باید در مجلس اصلاح شود، گفت: در حال حاضر جریمه متخلفان واحدهای صنفی در صورت عدم نصب برچسب ۶۰ هزار تومان است و این رقم بازدارنده نیست.  وی گفت: هزینه‌ای که صرف برخورد با متخلف و تهیه گزارش برای معرفی متخلف به تعزیرات می‌شود، بیش از ۶۰ هزار تومان است.  رئیس بازرسی اتاق اصناف تهران گفت: از دو سال پیش پیشنهاد اصلاح قانون نظام صنفی به مجلس ارائه شده است.

منبع