headermini


ماهنامه كارآفرين

ماهنامه کارآفرین از اسفند ماه 1377 تا کنون، به صورت ماهانه و یا هر دوماه یکبار، با موضوعاتی از جمله خبری، تحلیلی، آموزشی، پژوهشی و اطلاع رسانی در حوزه صنایع مختلف منتشر می شود و از طریق آسیب شناسی مسائل و مشکلات رایج در صنایع، ارائه نگرشهای نوین در عرصه مدیریت صنایع و نیز معرفی فناوری های روز صنعتی، سعی در تقویت فرآیند توسعه صنعتی کشور و استحکام بخشی به شاخصه های قدرت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. درحال حاضر این نشریه به مدیرمسئولی دکتر رمضانعلی رویایی و سردبیری محمدصادق جنان صفت، به انتشار میرسد. شایان ذکر است که صاحب امتیاز ماهنامه کارآفرین، انجمن مدیران صنایع میباشد. 

     

آرشیو ماهنامه کارآفرین