گزارش ۱۱۱ – تیر ۱۳۹۴ – اهم مواد مرتبط با بخش صنعت و معدن و الزامات اجرایی آنها در قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور

مقدمه

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، پس از طی مراحل مختلف بالاخره در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۴ به تصویب نهایی رسید. محورهای طرح شده، قوانین اصلاح شده، نظامات پیش بینی شده، فراگیری بخشهای مختلف اقتصادی، آثار مالی اجرای طرحهای مختلف در این قوانین بگونه ای است که آثار و تبعات آن در صورت اجرا با قانونی مثل قانون اجرای اصل ۴۴ قابل قیاس است. این قانون در ۶۰ ماده تنظیم شده و برای اجرای آن آیین نامه پیش بینی شده است. این قانون با پیش بینی واحدهای اجرایی به سراغ اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون حمایت از آزادگان، قانون کار، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون توسعه ابزار ها و نهادهای جدید، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون محاسبات عمومی، قانون ثبت، قانون مالیاتهای مستقیم، قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی، قانون معادن، قانون امور گمرکی، قانون تامین اجتماعی، قانون بیمه بیکاری، قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و قانون اجرای اصل ۴۴ یعنی حداقل ۱۷ قانون مادر رفته است و اجرای این قانون به تهیه و تصویب ۳۳ آیین نامه اجرایی، اساسنامه و دستورالعمل اجرای مشروط شده است.

در جهت شناخت بهتر نکات اصلی این قانون، محورهای کلیدی آن در جدول زیر ارائه شده است.

 

ردیفموضوعات کلیدیشماره مادهالزامات اجراییدستگاه های  مرتبط
۱تهیه جدول بدهی و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی۱ارائه این جداول همزمان با ارائه لایحه بودجه

ایجاد واحد جداگانه در وزارت اقتصاد و دارایی

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت دوماه ، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۲صدور اوراق تسویه خزانه به‌منظور تسویه بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار به دولت۲درج در بودجه های سنواتی

تصویب آیین نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی
۳متوقف کردن ممنوع الخروجی کارفرمایان تا پایان سال ۹۵ توسط سازمان تامین اجتماعی۳سازمان تامین اجتماعی
۴استفاده از بودجه های تحقیقاتی سنواتی تا سقف ۵۰ درصد برای تحقیقات که منجر به ثبت اختراع و حق امتیاز تولید در مراجع بین المللی شود۴تصویب آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به ‌پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزیوزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی
۵انتقال بدهی تایید شده شرکتهای مادر تخصصی به دولت۶ارسال گزارش اجرا هر شش ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشوروزارت امور اقتصادی و دارایی
۶امکان واگذاری کالاها و خدمات ناشی از اجرای پروژه ها به قیمت تمام شده به مجریان توسط سازمان مدیریت۷تصویب آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانونسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی
۷تدوین آئین نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمت به منظور تقویت برندسازی کالاهای داخلی صادراتی۸
۸اجازه به دستگاه های دولتی جهت پرداخت معادل نرخ سود تسهیلات به طلبکاران بخش خصوصی در صورت معوقه نشدن مطالبات آنها۹تصویب آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانونوزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
۹اعطای اختیار کامل به دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برای لغو، تغییر، توقف یا عطف به ماسبق نبودن تعهدات، توافقات، واگذاریها، مجوزها، قراردادها۱۰
۱۰اجازه به دستگاه های اجرایی برای خرید کالاهای مورد نیاز طرح ها تا سقف ۳۰ درصد اعتبار مصوب به عنوان سهم کارفرما۱۱تصویب آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا سه‌ماه پس از تصویب این قانونسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
۱۱اجازه به وزارتخانه ها هر ساله تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار و ۵۰ هزار میلیارد تومان با توجه به نرخ تورم سال قبل جهت سرمایه گذاری تولید، ارتقای کیفیت، صرفه جویی و کاهش هزینه تولید، ارتقاء محیط زیست۱۲دولت به خرید کالا و خدمات تولید شده این ماده و یا صرفه جویی شده آن مکلف شده است.

تصویب آئین نامه این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت و نیرو

کلیه وزارتخانه ها، شرکتهای تابعه آنها، سازمانها، موسسات دولتی و دارندگان عنوان و ردیف در قانون بودجه
۱۲در صورتی که پالایشگاهها به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی مطابق مکانیسم در نظر گرفته شده در ماده اقدام کنند به صادرات فرآورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی مجاز هستند.۱۳ساز و کار بورسوزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی
۱۳مستثنی شدن معاملات، دریافتها و پرداختهای موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههای اجرایی از رعایت تشریفات مندرج در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده ها۱۴تصویب آئین نامه اجرایی آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و داراییوزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۱۴معافیت مالیاتی صندوق سرمایه گذاری کوچک صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع دریایی، صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی  از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده۱۵اصلاح ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده
۱۵واگذاری سالانه ۳۳ درصد از اموال مازاد بانکها و شرکتهای تابعه با سهام بالای ۵۰ درصدی۱۶اختصاص وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌های مشمول واگذاری افزایش سرمایه بانکهای دولتی

در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌سال مطابق دستورالعملی که به ‌تصویب مجمع عمومی بانکها می‌رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکهای دولتی اقدام کند.

شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی
۱۶افزایش سرمایه بانکهای عامل تا سقف ۵۰ درصد منابع وصولی تا پایان سال ۱۳۹۴ از محل تسهیلات حساب ذخیره ارزی۱۸تصویب آیین‌نامه اجرائی است که ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانبانکهای دولتی
۱۷تبدیل وثایق واحدهای تولیدی بدهکار متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات توسط بانکها۱۹همکاری بین بانکها و واحدهای تولیدیبانک مرکزی
۱۸ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان توسط بانکها و موسسات اعتباری۱۹همکاری بین بانکها و واحدهای تولیدیبانک مرکزی
۱۹قیمت گذاری کلیه اموال و دارایی واحدهای تولیدی بدهکار توسط فرابورس و یا کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین افراد ثالث برای پرداخت بدهی واحدها با کمتر سهام دریافتی به درخواست واحد تولیدی بدهکار۱۹همکاری بین بانکها و موسسات مالی اعتباریبانکها و موسسات مالی اعتباری، بازار فرابورس، کارشناس رسمی دادگستری، بورس کالا
۲۰تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی ظرف مدت شش ماه

 

۲۰تهیه آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز

تهیه آیین‌نامه اجرائی به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

دولت، گیرندگان، تسهیلات
۲۱تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی ظرف مدت شش ماه۲۰تهیه آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز

تهیه آیین‌نامه اجرائی به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

۲۲افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار۲۱ابلاغ دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش توسط بانک مرکزیبانک مرکزی، شبکه بانکی کشور، واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و…
۲۳پرداخت حد اعتباری به واحدهای تولیدی حداکثر تا سقف ۶۰ درصد میانگین فروش سه ساله آخر جهت تامین سرمایه در گردش۲۱ابلاغ دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش توسط بانک مرکزیبانک مرکزی
۲۴امکان استفاده از تمهیدات استهمال و امهال بدهی واحدهای تولیدی به دلیل شرایط سال ۹۳-۸۹ برای یکبار و دوره تنفس شش ماهه۲۳مکلف شدن کلیه بانکها، موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصیکلیه بانکها، موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی و دستگاه های تولیدی
۲۵الزام دستگاه های اجرایی جهت عقد قرارداد ۵۰ ساله برای خرید کالاها و خدمات طرحها و پروژه های بخش غیردولتی خصوصی و تعاونی۲۴آئین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی دو ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.دولت، بانک دولتی، صندو توسعه ملی، متقاضیان خرید طرحها
۲۶الزام دولت به پرداخت کمک زیان به طرح های عمرانی فاقد توجیه اقتصادی قابل واگذاری۲۴تصویب آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی ظرف دو ماهسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی
۲۷راه اندازی شرکت رتبه بندی اعتباری توسط سازمان بورس۲۵تصویب آئین نامه اجرایی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانونسازمان بورس و اوراق بهادار
۲۸اعطای مجوز انتشار اوراق مشارکت به شرکتهای دارای اعتبار۲۶انجام معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی از طریق بورس و بازار خارج از بورسبورس و بازار خارج از بورس
۲۹معافیت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا مطالبات حال شده سهامداران از ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم۲۷معاف شدن از پرداخت حق تمبر- موضوع ماده ۴۸۵ قانون مالیاتهای مستقیموزارت امور اقتصادی و دارایی-سازمان امور مالیاتی
۳۰ایجاد صندوق تثبیت بازار سرمایه جهت کاهش مخاطرات بازار سرمایه۲۸تهیه اساسنامه توسط هیات امنایی که متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، بخشی از صنایع داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق توسعه برای سپرده گذاری در صندوق
۳۱آورده نقدی برای تامین مالی پروژه، طرح یا سرمایه در گردش بنگاه ها از معافیت مالیاتی برخوردار و سود پرداختی هم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود۳۰
۳۲اعمال نرخ صفر مالیاتی فعالیتهای تولیدی، معدنی، هتلداری، خدمات بیمارستانی به مدت ۵ سال و در مناطق محروم ۱۰ سال که به ازای افزایش ۵۰ درصدی در استخدام نیروی انسانی یک سال به زمانهای فوق اضافه میشود۳۱تصویب آئین نامه اجرایی قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتیوزارت امور اقتصادی و دارایی، بخش خدمات کشور، مناطق کمتر و …
۳۳استرداد مالیات بر ارزش افزوده اخذشده از صادرکنندگان حداکثر تا یکماه۳۴ارائه اسناد و مدارک مثبته و همکاری سازمان امور مالیاتی و گمرکسازمان امور مالیاتی

گمرک

۳۴عدم معافیت مالیاتی صادرات مواد خام معدنی۳۵تصویب آئین نامه اجرایی توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات ظرف مدت سه ماهسازمان امور مالیاتی

گمرک

۳۵واگذاری، فروش و استخراج معادن متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی و تعاونی۳۵مکلف شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت به اجرای آن از طریق برگزاری مزایده عمومی در بورس کالاوزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی از شرکتهای تابعه آن و بورس کالا
۳۶فروش مواد معدنی صرفا از طریق بورس کالا و یا مزایده۳۵مکلف شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت به اجرای آن از طریق برگزاری مزایده عمومی در بورس کالا
۳۷تخصیص عوارض اخذ شده از مواد معدنی صادراتی به تشویق صادراتی با ارزش افزوده بالا در بودجه های سنواتی۳۷تصویب آئین نامه اجرایی با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و معادن مرکزی ایران ظرف مدت ۲ ماهنهادهایی که به تهیه آئین نامه مکلف شدند.
۳۸ترخیص کالاهای متعلق به واحدهای تولید یا اخذ حداکثر یک برابر حقوق ورودی به صورت تضمین جهت انتقال به انبار تحت نظارت بانک۳۸تصویب دستورالعمل اجرایی با پیشنهاد گمرک و بانک مرکزی تا یکماه پس از ابلاغ قانونواحدهای تولیدی، گمرک، بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی
۳۹عدم اخذ مجوز مجدد از سازمان ملی استاندارد برای کالاهایی که قبلا اخذ شده است۳۸دریافت ضمانت نامه های بانکی، بیمه نامه و هرگونه اوراق بهادار. آئین نامه اجرایی با پیشنهاد گمرک و بانک مرکزی تا یکماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
۴۰ترخیص کالا توسط گمرک با حداقل اسناد ظرف مدت سه ماه۳۸

 

دریافت ضمانت نامه های بانکی، بیمه نامه و هرگونه اوراق بهادار. آئین نامه اجرایی با پیشنهاد گمرک و بانک مرکزی تا یکماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.گمرک، واحدهای تولیدی، سازمان ملی استاندارد
۴۱آزادی ورود ماشین آلات مورد نیاز خط تولید به تشخیص وزارت صنعت۳۸

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و واحدهای صنعتی و معدنی
۴۲الزام سازمان تامین اجتماعی جهت انتقال جهت انتقال بر خطر اطلاعات کارفرمایان دارای بدهی قطعی به نهادهای مرتبط۳۹
۴۳مبنای مطالعه حق بیمه پیمانهایی که دارای کارگاههای ثابت بودند بر اساس فهرست ارسالی بازرسی کارگاه است و از اعمال ضرایب حق بیمه معاف هستند۴۰
۴۴پوشش بیمه ای شش ماهه یا دوازده ماهه کارگران توسط وزارت رفاه به هنگام اصلاح ساختار واحدهای تولیدی۴۱

 

اصلاح قانون کاروزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارفرمایان، کارگران
۴۵تدوین برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان حداکثر شش ماه پس از تصویب۴۳تدوین این برنامهدولت، کلیه دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی
۴۶امکان مشارکت دولت سرمایه گذاری صندوق های غیردولتی پژوهشی۴۴تهیه اساسنامه صندوق و آئین نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ظرف مدت یکسالدولت، نظام بانکی و بخش غیردولتی
۴۷تخصیص سهم تسهیلات کشاورزی توسط بانکهای عامل غیرتخصصی متناسب با سهم بخش کشاورزی در اقتصاد۴۷شورای پول و اعتبار مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه دستورالعمل این قانون را ابلاغ کند.کلیه بانکهای غیرتخصصی و بانک مرکزی
۴۸ایجادسامانه داده های واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی و میزان تولید هرکدام از محصولات جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی۴۸مکلف شدن دولت به فراهم کردن اقدامان مربوط به ایجاد سامانهدولت، واحدهای تولیدی، محصولات کشاورزی
۴۹استمرار فعالیت واحدهای صنعتی غیر آلاینده (بنا به تشخیص سازمان محیط زیست) به اطراف کلانشهرها و محدوده روستاها۵۵
۵۰مقررات مربوط به عوارض آلاینده ها در سرزمین اصلی مشمول مناطق آزاد نیز خواهد شد۵۶
۵۱کلیه مراجع صادرکننده با مجوز کسب و کار ظرف یکماه پس از تصویب این قانون اعلام آنها به هیات مقررات زدایی۵۷

 

برگزاری جلسات هیات حداقل یک بار در هر ماهکلیه مراجع صدور مجوز کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارائی، مجلس شورای اسلامی، اتاقها

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × چهار =