نگاهی به بخشنامه­ های سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۹

انجمن مدیران صنایع هر ساله بخشنامه­ های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را در یک مجموعه ارائه میکند تا اعضای انجمن و تولیدکنندگان دسترسی راحت تری به مجموعه بخشنامه های سالانه مالیاتی داشته باشند.

مجموعه پیش رو شامل متن کلیه بخشنامه های سال ۹۹ به همراه پیوستهای آنها است که در فهرست زیر به عناوین آنها اشاره شده است و در ادامه پیوستهای آنها نیز آمده است.

 • نحوه برخورد با رکوردهای اطلاعات خرید اشخاص موضوعماده (۲)
 • ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره۲۰۱-۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
 • ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره۲۰۱-۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
 • ابلاغ دادنامه شماره۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۱ آیین نامه اجرایی  احراز شروط سه گانه موضوع  بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
 • ابلاغ تصویب نامه شماره۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ هیئت محترم وزیران
 • عدم انجام مکاتبه مستقیم با دستگاههای اجرایی، سازمان و شرکت های دولتی در رابطه با مغایرت در اطلاعاتی که دستگاه های مذکور در اجرایماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و یا ماده (۱۶۹) مکرر اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم ارائه می نمایند
 • ضرورت اطلاع رسانی حذف مرحله ۴۵ ثبت نام شماره اقتصادی و حذف کد اقتصادی قدیمی ۴۱۱ حسب دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
 • بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 • تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم
 • اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده۱۷۲  قانون مالیات های مستقیم
 • اصلاح مواد۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
 • اصلاح بخشنامه شماره۲۰۰/۹۸/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ در خصوص دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
 • ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء(۲-۴) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در خصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه
 • موضوع:مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون  مالیات­های مستقیم مربوط به فصل تابستان سال ۱۳۹۹ 
 • اجرای مقررات ماده۱۶۱ قانون مالیات­های مستقیم
 • ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال۱۳۹۸ از سوی کارگروه موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند
 • ابلاغ مصوبات چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
 • ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (دماده(۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 • ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
 • ارسال « قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام سند الحاقی(پروتکل)»
 • تبیین احکام مالیاتی مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
 • تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم
 • ابلاغ قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزودهمصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن
 • اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد (۴۲) و (۴۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (۱۷) قانون مالیات های مستقیم
 • اجرای هم زمان مقررات جزء (۱) بند (ج) تبصره (۸) یا جزء ۱ بند (ک) تبصره (۶) قوانین بودجه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشوربا مقررات قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی
 • ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
 • نحوه اقدام ادارات کل امور مالیاتی در بررسی فرم­های موضوعتبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات­های مستقیم تسلیمی مودیان برای عملکرد سال ۱۳۹۸
 • ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، وضع شده در تصویب نامه شماره۸۳۸۰۶/ت۵۷۷۴۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ هیأت محترم وزیران
 • ابلاغ مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
 • قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم
 • اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره۲۰۰/۹۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ در خصوص اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
 • ابلاغ مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
 • ابلاغ مصوبات سی و نهمین جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونامورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
 • اصلاحیه بند ۳ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم
 • فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مواد ۹۲ و ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم
 • قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
 • ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره۲۰۱-۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
 • نحوه اجرای مقررات ماده ۱۹۸ قانون مالیات‌های مستقیم
 • اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم
 • الزام ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به تعیین ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰ درصد میانگین قیمت های روز منطقه در سال جاری
 • ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۶۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

 

نحوه برخورد با رکوردهای اطلاعات خرید اشخاص موضوع ماده (۲)

شماره: ۲۳۵/۲۸۱۶۲/د

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

پیرو ابلاغ دستورالعمل چگونگی حذف رکوردهای اطلاعاتی فاقد بار مالیاتی به شماره ۲۸۰۰۹/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ توسط معاون محترم درآمدهای مالیاتی، متذکر می­شود که انتقال رکوردهای اطلاعات خرید متعلق به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات­های مستقیم به انباره فاقد بار مالیاتی، نمی­بایستی مانع از استفاده از این اطلاعات در فرآیند رسیدگی به نحوه انجام تکالیف موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات­های مستقیم مصوب۱۳۸۰/۱۱/۲۷  برای عملکرد سال ۱۳۹۳ شود. بنابراین تاکید می­شود که مسئولین امر ضمن انتقال اطلاعات مذکور به انباره فاقد بار مالیاتی مطابق بند (۴) دستورالعمل صدرالاشاره، ترتیبی اتخاذ نمایند که این قبیل اطلاعات در اسرع وقت در اختیار مأمورین مالیاتی ذی­صلاح در امر رسیدگی به نحوه انجام تکالیف موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ پرونده­های اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات­های مستقیم قرار گیرد.

علی رستم پور

مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی

ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

شماره: ۲۱۰/۹۹/۵۴

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ در خصوص «حذف استثنای مذکور در ذیل بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی»، که در اجرای قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان رسیده است، برای اجراء ابلاغ می شود.

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۱

 

ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

شماره: ۲۱۰/۹۹/۵۵

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ در خصوص مالیات صلح بلاعوض سهام و سهم الشرکه (هبه)، که در اجرای قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان رسیده است، برای اجراء ابلاغ می شود.

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲


ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۱ آیین نامه اجرایی  احراز شروط سه گانه موضوع  بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

شماره: ۲۱۰/۹۹/۵۶

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

به پیوست تصویر دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل مبنی بر ابطال بند ۱ آیین نامه اجرایی  احراز شروط سه گانه موضوع  بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ، جهت اجرا ابلاغ می شود.

« بر مبنای بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده به فعالیت و دارایی موسسه یکی از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی است، مشروط به اینکه اولا: وجود خسارت محقق باشد، ثانیا: موضوع و میزان آن مشخص باشد، ثالثا: طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد، بنابراین وضع بند ۱ آیین نامه اجرایی احراز شروط سه‌گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم که بر مبنای آن اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مودی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت نیز به عنوان یکی از شرایط پذیرش خسارت مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قرار داده شده است، به علت توسعه حکم مقرر در قانون، خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده آیین نامه است و مغایر قانون نیز وضع شده و به همین دلایل مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بند ۱ آیین نامه اجرایی مذکور ابطال می شود.

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۳

 

ابلاغ تصویب نامه شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ هیئت محترم وزیران

شماره: ۲۱۰/۹۹/۵۷

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ هیئت محترم وزیران (مندرج در ویژه نامه شماره ۱۳۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران) که به موجب بند ۴ آن مقرر گردید: «نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری متناسب با سهم واگذاری بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است»، جهت اجراء ابلاغ می شود.

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۴


عدم انجام مکاتبه مستقیم با دستگاههای اجرایی، سازمان و شرکت های دولتی در رابطه با مغایرت در اطلاعاتی که دستگاه های مذکور در اجرای ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و یا ماده (۱۶۹) مکرر اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم ارائه می نمایند

شماره: ۲۳۰/۳۳۳۷۰/د

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیرکل محترم امور مالیاتی …

با سلام و احترام،

با عنایت به گزارشات واصله از جمله نامه شماره ۹۹/۱۰۰/۷۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ شرکت بورس کالای ایران( سهامی عام) مبنی بر عدم رعایت مفاد نامه شماره ۲۴۶۱۹/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ معاون محترم وقت مالیات­های مستقیم در ارتباط با “عدم انجام مکاتبه مستقیم ادارات کل امور مالیاتی با دستگاه­های اجرایی، سازمان و شرکت های دولتی در رابطه با مغایرت در اطلاعاتی که دستگاه­های مذکور در اجرای ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه و یا ماده (۱۶۹) مکرر اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات­های مستقیم ارائه می­نمایند“، ضمن تاکید مجدد بر لزوم رعایت موارد مندرج در نامه مذکور یادآور می­شود، با توجه به حذف دفتر اطلاعات مالیاتی در چارت جدید سازمانی و ایجاد گروه نظارت بر بهره برداری اطلاعات در دفتر حسابرسی مالیاتی، ضروری است، پیگیری بررسی مغایرت در اطلاعات ارائه شده توسط دستگاه­های اجرایی صرفا از طریق مکاتبه با دفتر حسابرسی مالیاتی این معاونت انجام شود و از مکاتبه مستقیم با دستگاه­های مزبور جدا خودداری نمایند. بدیهی است پیگیری موارد مستثنی شده در نامه مذکور،کماکان از طریق مراجع مندرج در نامه توسط ادارات کل امور مالیاتی صورت خواهد پذیرفت.

محمد مسیحی

معاون درآمدهای مالیاتی

۵

 

 

ضرورت اطلاع رسانی حذف مرحله ۴۵ ثبت نام شماره اقتصادی و حذف کد اقتصادی قدیمی ۴۱۱ حسب دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

شماره: ۲۳۰/۳۳۸۹۹/د

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیرکل محترم امور مالیاتی…

با سلام

با عنایت به مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۹ مورخ۱۳۹۹/۰۲/۲۲  رئیس کل محترم سازمان مبنی بر ابلاغ اصلاحیه مواد فصل دوم آئین‌نامه اجرایی موضوع تبصره(۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) و حسب دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هامش نامه شماره ۸۰/۱۰۲۱۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ معاون محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص “پیگیری مشکلات به وجود آمده به دلیل اجرایی نشدن حذف مرحله ۴۵ و شماره اقتصادی”، شماره اقتصادی اشخاص حقوقی با پیش شماره ‌۴۱۱ حذف و به جای آن شناسه ملی برای اشخاص حقوقی جایگزین گردیده است. لذا نیازی به اخذ کد اقتصادی با پیش شماره ۴۱۱ برای اشخاصی که از تاریخ ابلاغ بخشنامه صدرالذکر اقدام به ثبت نام در نظام مالیاتی نموده اند، نمی باشد و در این راستا می باید برای استعلام از طریق وب‌سرویس احراز ثبت نام مودی در نظام مالیاتی اقدام گردد.

همچنین با عنایت به مفاد تبصره۲  اصلاحیه فوق الذکر که اشعار می دارد “در موارد ثبت شخص حقوقی و یا ایجاد یک نوع فعالیت توسط شخص حقیقی با صدور مجوز فعالیت از سوی مرجع ذی ربط، سازمان موظف است در اجرای مقررات ماده(۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم با دریافت اطلاعات لازم از مرجع‌ثبت یا صدور مجوز فعالیت حسب مورد( به صورت برخط یا غیربرخط) نسبت به ثبت نام مودی در نظام‌مالیاتی اقدام و نتیجه را به نحو مقتضی(از جمله مکاتبه، ارسال پیامک، یا از طریق کارپوشه سامانه مودیان حسب مورد) به مودی اعلام نماید. در این گونه موارد و در صورت نیاز به ثبت اطلاعات تکمیلی، مودی مکلف است با اعلام سازمان با مراجعه به سامانه ثبت نام مودیان نسبت به تکمیل اطلاعات ثبت‌نام اقدام نماید.”، با توجه به اقدامات انجام شده و در دست اقدام معاونت محترم فناوری‌‌های مالیاتی به منظور اصلاح سامانه‌های مالیاتی و حسب تاکید دادستان محترم انتظامی مالیاتی طی ابلاغیه شماره ۱۵۳۳/۱۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ مبنی بر اینکه در صورت احراز تساهل و تسامح، مامورین مالیاتی متخلف تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت، بنابراین مقتضی است دستور فرمائید در اسرع وقت نسبت به اعلام اجرایی شدن اقدامات یاد شده به منظور رعایت مفاد بخشنامه های صدرالذکر توسط همکاران ذیربط و اطلاع‌رسانی به فعالین محترم اقتصادی در خصوص تسهیل در انجام تکالیف قانونی(از جمله رفع محدودیت مرحله ۴۵ و عدم نیاز به مراجعه حضوری مودیان محترم مالیاتی به منظور انجام تکالیف قانونی ثبت‌نام، حذف بازدید میدانی و عدم نیاز به اخذ کد اقتصادی با پیش شماره۴۱۱ ، از طریق رسانه ملی، رسانه‌های استانی و سایر رسانه‌های جمعی، نصب بنر و ارسال پیامک، اقدام لازم معمول و نتیجه را به دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی این معاونت اعلام نمائید.

محمد مسیحی

معاون درآمدهای مالیات

بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: ۲۰۰/۹۹/۵۱۸

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ در خصوص میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش موارد ذیل مقرر می گردد:

۱ در اجرای بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، محاسبه و اخذ جریمه دیرکرد بابت آن بخش از مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده که به واسطه مطالبات از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت نشده است، برای سال های یاد شده و تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط دستگاه‌های یاد شده موضوعیت ندارد.

۲ در راستای ماده ۱۰ دستورالعمل یادشده، بخشودگی جرایم مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مازاد بر درصدهای تعیین شده در دستورالعمل مزبور برای آن دسته از مودیانی که به واسطه مطالبات از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، امکان پرداخت بدهی خود برای سال های قبل از سال ۱۳۹۸ در مهلت های مقرر را نداشته اند به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط محول می شود تا با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند.

۳ میزان بخشودگی جرایم آن دسته از مودیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرایم غیرقابل بخشش و جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) را پرداخت یا تسویه نموده اند لیکن پرداختی یا تسویه مودی توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن تاکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت مانده بدهی خواهد بود.

۴ درخصوص آن دسته از مودیانی که بدهی خود اعم از اصل و جرایم غیرقابل بخشش و جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است را وفق شرایط دستورالعمل‌های صادره قبلی پرداخت نموده اند، محدودیت زمان در ارایه درخواست بخشودگی جرایم مانع بخشودگی نخواهد بود و در هر صورت تابع شرایط میزان بخشودگی تعیین شده در دستورالعمل‌های حاکم بر زمان پرداخت خواهد بود.

امید علی پارسا

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۲۳۰/۳۵۵۸۴/د

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

پیرو بخشنامه شماره ۲۸۱۹۹/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به ۵۲  مورد تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به ۱۶ مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ لغایت ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست­های مذکور موضوع پیوست نامه شماره ۱۲۲/۷۳۲۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

محمد مسیحی

معاون درآمدهای مالیاتی

۶

 

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲  قانون مالیات های مستقیم

شماره: ۲۱۰/۹۹/۵۹

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

پیرو بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اینکه در بند (۳) ضوابط اجرایی یاد شده، بعد از عبارت «موسسه خیریه  حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور» عبارت «موسسه خیریه راه ایمان مهر، موسسه خیریه زنجیره امید و جامعه خیرین مدرسه ساز» اضافه می شود، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۷

 

اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

شماره: ۲۰۰/۹۹/۶۰

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

پیرو بخشنامه های شماره ۲۰۰/۹۶/۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۵  و ۲۰۰/۹۶/۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ و ۲۰۰/۹۴/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و اصلاحیه های آن، بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مواد ۲ و ۳ آیین نامه مذکور  به شرح ذیل اصلاح و برای  اجراء ابلاغ می گردد.

۱- ماده (۲) آیین‌نامه و تبصره‌های آن حذف و متن ذیل جایگزین آن شود:

ماده ۲- صاحبان مشاغل براساس شاخص‌ها و معیارهایی از قبیل نوع و حجم فعالیت به شرح ذیل گروه‌بندی می‌شوند:

۱- گروه اول;

۲- گروه دوم;

۳- گروه سوم.

الف- گروه اول:

اشخاص ذیل از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزو مودیان گروه اول محسوب می‌شوند:

۱- کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان.

۲-صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه یا مراجع ذیربط.

۳-صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر.

۴- صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، درمانگاهها ،کلینیک های تخصصی.

۵- صاحبان مشاغل صرافی.

۶- صاحبان فروشگاه‌های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه و یا مراجع ذیربط.

۷-صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک و طراحی سیستم.

۸-صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری.

۹- سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی ( فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) براساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد دو سال قبل (اظهارنامه تسلیمی خردادماه هر سال مبنای تعیین گروه بندی سال بعد از تسلیم اظهار نامه عملکرد می‌باشد. به عنوان مثال مبلغ فروش و سایر درآمدهای مندرج در اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ مبنای گروه‌بندی سال ۱۳۹۹ می‌باشد) یا آخرین درآمد قطعی شده( فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) آن‌ها بیش از مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال باشد. (مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی.)

ب- گروه دوم:

سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی (فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) دوسال قبل آنها و یا آخرین درآمد قطعی شده آنها( فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) بیش از هجده میلیارد ریال و مساوی یا کمتر ازمبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال باشد. (مشروط به ابلاغ  برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل  به شخص مودی یا نماینده قانونی وی.)

ج: گروه سوم:

صاحبان مشاغلی که در گروه های اول و دوم قرار نمی‌گیرند جزو گروه سوم محسوب می‌شوند.

تبصره ۱– سازمان می تواند در صورت تشخیص ضرورت تاپایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به گروه اول براساس نوع فعالیت را تهیه و از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا از طریق تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای ذی‌ربط به مودیان مالیاتی اعلام ‌‌نماید. مودیان اخیرالذکر از ابتدای سال مالیاتی بعد از اعلام مکلف به اجرای تکالیف تعیین شده مربوط به گروه اول خواهند بود.

تبصره۲  در مواردی که مودیان صرفا به فعالیت  ارائه خدمت اشتغال داشته باشند، پنجاه درصد ( ۵۰%) نصاب‌های تعیین شده مبنای گروه بندی می‌باشد.

تبصره۳  در مشاغل مشارکتی اعم از اختیاری یا قهری، درآمد ابرازی و یا قطعی شده مشارکت ملاک عمل می‌باشد.

تبصره۴  صاحبان مشاغل و حرف موضوع این آیین‌نامه در اولین سال ایجاد(تأسیس) به استثناء مودیانی که به واسطه موضوع فعالیت جزو گروه اول طبقه‌بندی شده اند، جزو گروه سوم محسوب و از سال سوم فعالیت به بعد می بایست بر اساس نصاب‌های مقرر طبقه بندی شده و نسبت به انجام تکالیف قانونی عمل نمایند.

تبصره ۵-تسلیم اظهارنامه گروه‌های بالاتر توسط صاحبان مشاغلی که در گروه های پایین‌تر قرار دارند (صاحبان مشاغل گروه سوم اظهارنامه گروه اول یا دوم ارائه نمایند یا صاحبان مشاغل گروه دوم اظهارنامه گروه اول تسلیم نمایند) منعی ندارد، لکن صرف انجام این امر مودی را در گروه های بالاتر قرار نخواهد داد.

۲- در ماده ۳ آیین‌نامه عبارت “فرم اظهارنامه‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل (گروه‌های اول،دوم و سوم) موضوع این آیین نامه باید حداقل شامل موارد زیر باشد:” جایگزین عبارت قبلی صدر ماده ۳ آیین نامه اجرایی یادشده می گردد. همچنین عبارت “اشخاص حقوقی و” ذیل ماده ۳ قبل ازعبارت “گروه اول:” و نیز در تبصره این ماده قبل از عبارت “صاحبان مشاغل” اضافه می شود.

مفاد تغییرات فوق از عملکرد سال ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۱/۱) اجرایی می‌باشد.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۸


 

اصلاح بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ در خصوص دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

شماره: ۲۰۰/۹۹/۵۸

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص نحوه اجرای دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷، پاراگراف (بند) آخر بخشنامه شماره  ۲۰۰/۹۸/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ به این شرح اصلاح می گردد و از تاریخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۲ لازم الاجراء می باشد.

بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه، در حدود قانون یا متعارف، به کلیه کارکنان پرداخت می شود با ارائه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج می باشد.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۹

 

ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء (۲-۴) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در خصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه

شماره: ۲۰۰/۹۹/۶۱

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

به پیوست آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء (۲-۴) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۵۱۷۱۹۵۷۸۶۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ هیأت محترم وزیران منضم به بخشنامه شماره (۱) معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، موضوع فرآیندها و نحوه تسویه و تهاتر بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و … با بدهی اشخاص یاد شده به دولت از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده باشد، برای اجرا ابلاغ می گردد.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۰

 

 

موضوع: مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون  مالیات­های مستقیم مربوط به فصل تابستان سال ۱۳۹۹ 

شماره: ۲۳۰/۳۶۲۹۲/د

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

نظر به اینکه در اجرای ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات­های مستقیم مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات فصل تابستان سال ۱۳۹۹ ، تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ بوده است و با توجه به اینکه تاریخ مذکور مصادف با روز پنجشنبه بوده و برخی از ادارات کل امور مالیاتی از جمله ادارات امور شهر تهران در روز پنجشنبه تعطیل رسمی می­باشند لذا با عنایت به مفاد تبصره(۱) ماده(۱۷۷) قانون مالیات­های مستقیم، مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات فصل تابستان سال ۱۳۹۹ صرفا  برای مودیانی که ادارات کل امور مالیاتی ذیربط آنها در روز پنجشنبه تعطیل رسمی بوده­اند، امروز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ اعلام می­شود.

 

محمد مسیحی

معاون درآمدهای مالیاتی

اجرای مقررات ماده ۱۶۱ قانون مالیات­های مستقیم

شماره: ۲۱۰/۹۹/۶۲

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

نظر به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص نحوه تأمین مالیات موضوع ماده ۱۶۱ قانون مالیات­های مستقیم، فرآیند اقدام برای صدور قرار تأمین مالیات از ناحیه هیأت حل اختلاف مالیاتی در مواردی که بیم تفریط مال یا اموال از سوی مودی به قصد فرار از مالیات می رود، به شرح ذیل می­باشد:

اداره امور مالیاتی ذیربط پس از صدور برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد در چارچوب مقررات، در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده باشد می­بایست با ارائه دلایل کافی مبنی بر بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات، از هیأت مذکور، صدور قرار تأمین مالیات را درخواست نماید. در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی صدور قرار را لازم تشخیص دهد، نسبت به صدور قرار مقتضی اقدام و اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید. تأمین مذکور به منزله توقیف اموال موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن نبوده و اعمال مقررات مربوط به توقیف اموال و وصول مطالبات، منوط به قطعیت مالیات و طی مراحل اجرایی موضوع مواد ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مذکور و با رعایت آیین­نامه اجرایی مربوط می­باشد.

با صدور این بخشنامه قرارهای تامین اموالی که با رویه فوق الذکر انطباق ندارند فاقد موضوعیت می­باشند.

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال ۱۳۹۸ از سوی کارگروه موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند

شماره: ۲۱۰/۹۹/۶۳

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

پیرو بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۸/۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷، به پیوست تصویر نامه شماره ۳/۱۲/۵۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ دبیر کل محترم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منضم به فهرست اطلاعات ۱۸۰۹ شرکت و موسسه دانش بنیان مورد تایید کارگروه « ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجراء» موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان در سال ۱۳۹۸ جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

متذکر می گردد، مصادیق فعالیتهای دانش بنیان مربوط به شرکت ها و موسسات موصوف در سامانه مربوط قابل مشاهده و دسترسی می باشد .

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۱۱


ابلاغ مصوبات چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

شماره: ۲۰۰/۹۹/۶۵

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

به پیوست تصویر مصوبات چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره ۹۵۱۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ رییس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری که بر اساس جزء (۸) بند (ج) آن با عنوان تمدید مصوبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۷، «بند پنجم مصوبات نهمین جلسه ستاد ملی کرونا مروخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ در رابطه با قبول کمک های نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تامین لوازم و تجهیزات مصرفی مورد نیاز بیمارستانها و مراکز درمانی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت مبارزه با ویروس کرونا به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ، تا پایان دوره شیوع بیماری کرونا که توسط ستاد ملی کرونا اعلام می شود تمدید می گردد، جهت اجرا ابلاغ می شود.

با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه مفاد بند (۵) مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ستاد یاد شده به موجب مفاد جزء (۸) بند (ج) مصوبه صدرالذکر تمدید شده است، کمک های نقدی و غیر نقدی اشخاص که از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ تا پایان دوره شیوع بیماری کرونا در چارچوب مصوبات یاد شده صورت پذیرد، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود .

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۲

 

 

ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (دماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شماره: ۲۰۰/۹۹/۶۴

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

پیرو بخشامه شماره ۲۰۰/۹۸/۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰، به پیوست فهرست شرکت های دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پایان سال ۱۳۹۸ موضوع نامه شماره ۱۱/۵۰۲۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، جهت اقدام ابلاغ می شود .

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۳


 

ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

شماره: ۲۰۰/۹۹/۶۶

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

ضمن ارسال تصویر مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره ۹۸۳۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ رییس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی جزء های ۴ الی ۱۰ بند ج مصوبات مذکور به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود :

 1. ۴٫ موارد مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت آن از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱تا ۱۳۹۹/۱۱/۰۱باشد، و نیز احکام اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲۹ قانون ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت یک و نیم ماه تمدید می شود .
 2. ۵٫ بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲به شرط پرداخت اصل مایلات و عوارض از اول آذر تا پایان سال ۱۳۹۹تمدید می شود .
 3. ۶٫ مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال ۱۳۹۹و سر رسید پرداخت مالیات آن برای کلیه مودیان مالیاتی به مدت یک ماه تمدید می شود .
 4. ۷٫ صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم تا پایان سال ۱۳۹۹نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.
 5. ۸٫ کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم (وصول مالیات) تا ۱۳۹۹/۱۱/۱۰برای اشخاص حقیقی موقوف الاجرا می شود .
 6. ۹٫ آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۱۰) قانون مالیات های مستقیم که در بازه زمانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۱تا ۱۳۹۹/۱۱/۰۱باشد ، تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ تمدید می شود .
 7. ۱۰٫ مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع ماده (۲۷۲)قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای مقررات ماده مذکور ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده می باشند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰تمدید می شود .

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۴

 

ارسال « قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام سند الحاقی(پروتکل)»

شماره: ۲۰۰/۹۹/۶۴

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۹

«قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام سند الحاقی( پروتکل)» به پیوست ارسال می گردد. حسب مفاد نامه شماره ۶۴۱/۳۷۵/۵۶۵۸۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ اداره کل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه و ماده ۳۰ موافقت نامه یاد شده، مقررات موافقت نامه مزبور در جمهوری اسلامی ایران از اول فروردین ۱۴۰۰ هجری شمسی ( برابر با ۲۱ مارس سال ۲۰۲۱ میلادی) و در جمهوری هند از اول آوریل ۲۰۲۱ میلادی (برابر با ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۰ هجری شمسی) اعمال خواهد شد.

مقتضی است کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل خلاصه اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور را به تفکیک هر مورد تهیه و در فواصل زمانی سه ماهه به این معاونت ارسال نمایند .

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۱۵

 

تبیین احکام مالیاتی مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

شماره: ۲۰۰/۹۹/۶۸

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۷

پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ موضوع ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مصوبات مذکور مقرر می­دارد:

۱- مهلت اعتراض به کلیه اوراق مالیاتی (از جمله برگ تشخیص، برگ مطالبه وآرای هیأت حل اختلاف مالیاتی) که آخرین مهلت ارائه یا تسلیم آن­ها طبق مقررات قانونی در بازه زمانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ باشد، دراجرای مصوبه فوق الاشاره به مدت یک و نیم ماه تمدید می­گردد. به طور مثال چنانچه آخرین مهلت اعتراض به اوراق مذکور طبق مقررات قانونی مربوط ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ باشد مهلت اعتراض تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ تمدید می‌گردد و در صورتی که آخرین مهلت اعتراض تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ باشد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ تمدید می شود. این امر مشمول مهلت زمانی مقرر برای اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت اعتراض به آن­ها تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ و بعد از آن باشد، نمی‌گردد.

۲- مهلت رسیدگی به اعتراض مودیان در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات­های مستقیم و ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده که آخرین مهلت رسیدگی آن ها در اجرای مقررات مذکور در بازه زمانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ قرار گیرد به استناد قسمت اخیر بند (۴) مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا (آخرین مهلت مقرر قانونی اجرای مواد مذکور) به مدت یک و نیم ماه تمدید می‌‌گردد. به طور مثال در صورتی که آخرین مهلت رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات­های مستقیم و ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ باشد به مدت یک و نیم ماه اضافه شده و مهلت مقرر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ خواهد بود. این امر مشمول مهلت زمانی مقرر جهت رسیدگی به اعتراض مودیان در اجرای مواد قانونی فوق که آخرین مهلت رسیدگی به آن­ها تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ و بعد از آن باشد، نمی‌گردد.

۳- با توجه به بند (۶) مصوبه مذکور مبنی بر تمدید یک ماهه مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره های سوم و چهارم سال ۱۳۹۹، این تمدید وفق مقررات برای هر یک از دوره های مذکور به صورت جداگانه قابل اعمال بوده و بر احکام موضوع تبصره ۱ ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای دوره های موصوف نیز مترتب خواهد بود.

۴- در خصوص بند (۹) مصوبات فوق، این مهلت شامل اظهارنامه های مالیاتی اصلاحی موضوع تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیات­های مستقیم برای اظهارنامه های مذکور نیز می­شود.

۵- با توجه به بند (۱۰) مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تسلیم گزارش حسابرسی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات­های مستقیم که آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی یاد شده آن­ها از تاریخ صدور مصوبه (۱۳۹۹/۰۹/۰۱) و تا قبل از۱۳۹۹/۱۱/۳۰  باشد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ تمدید می‌گردد. همچنین با عنایت به تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون مالیات­های مستقیم و نظر به تعطیلی رسمی جمعه آخرآبان ماه سال جاری(۱۳۹۹/۰۸/۳۰) حکم مذکور شامل کلیه صاحبان مشاغل مشمول تسلیم صورتهای مالی حسابرسی شده عملکرد سال ۱۳۹۸ می گردد.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۲۳۰/۴۲۴۱۴/د

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

پیرو بخشنامه شماره ۳۵۵۸۴/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به۳۲  مورد تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به ۴ مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ لغایت ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست­های مذکور موضوع پیوست نامه شماره ۱۲۲/۷۵۴۲۵ مورخ۱۳۹۹/۰۹/۱۷  سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

محمد مسیحی

معاون درآمدهای مالیاتی

۱۶

 

ابلاغ قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن

شماره: ۲۰۰/۹۹/۶۹

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

به پیوست قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده، که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می شود:

ماده واحده _ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ انقضای آن (۱۳۹۹/۰۷/۳۰) به مدت یکسال تمدید می شود و در صورتی که در این مدت قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجراء شود مهلت یاد شده به پایان می رسد.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۷

 

اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد (۴۲) و (۴۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (۱۷) قانون مالیات های مستقیم

شماره: ۲۰۰/۹۹/۷۰

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

در اجرای مواد (۴۲) و (۴۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و ماده (۱۷) قانون مالیات های مستقیم، بدینوسیله فایل الکترونیکی حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق‌الثبت موضوع ماده (۱۲۳) اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول;

۱ – بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای تولید داخل .

۲ – مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای وارداتی .

۳ – بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل .

۴ – مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات وعوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی.

با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال ۱۴۰۰ شمسی برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال ۲۰۲۱ میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می شود.

الف) با توجه به تبصره (۱) ماده (۱۲۳) اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (?) مصوب ۱۳۸۴) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با درنظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر و میکسر بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی
تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

ج) در اجرای تبصره (۶) ماده (۴۲) قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان اعلام می­شود.

همچنین از آنجائیکه ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول (۳) و (۴) ( مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین ) مطابق ارزش های مندرج  در جداول (۱) و (۲) ( مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می‌باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول (۱) و (۲) فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام شود.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۸

 

اجرای هم زمان مقررات جزء (۱) بند (ج) تبصره (۸) یا جزء ۱ بند (ک) تبصره (۶) قوانین بودجه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور با مقررات قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی

شماره: ۲۱۰/۹۹/۷۱

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با اعمال هرگونه معافیت با نرخ صفر مالیاتی به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات، هم زمان با اجرای مقررات جزء (۱) بند (ج) تبصره (۸) یا جزء ۱ بند (ک) تبصره (۶) قوانین بودجه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور بدین وسیله مقرر می دارد:

 1. اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات برای عملکرد سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوط می باشد. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از شمول این حکم مستثنی هستند.
 2. اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات در عملکرد سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوط می باشد. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از شمول این حکم مستثنی هستند.
 3. اعمال سایر معافیت ها با نرخ صفر مالیاتی( از جمله مواد ۸۱ و ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری –صنعتی و معافیت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری موضوع قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات)فارغ از برگشت ارز حاصل از صادرات آنها، با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر می باشد.

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۱۹

ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸

شماره: ۲۱۰/۹۹/۷۲

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ درخصوص «وضعیت شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال املاک دارای کاربری های مختلف» که در اجرای قسمت اخیر بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به تنفیذ رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، براری اجرا ابلاغ می شود .

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۰

 

 

نحوه اقدام ادارات کل امور مالیاتی در بررسی فرم­های موضوع تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات­های مستقیم تسلیمی مودیان برای عملکرد سال ۱۳۹۸

شماره: ۲۳۵/۴۶۷۷۳/د

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

با عنایت به بارگذاری فرم­های موضوع تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات­های مستقیم تسلیمی مودیان برای عملکرد سال ۱۳۹۸ در سامانه سنیم و نظر به سوالات و ابهامات مطروحه ادارات کل امور مالیاتی در خصوص چگونگی نحوه اقدام همکاران شاغل در حوزه کاری ثبت و پردازش اظهارنامه در پذیرش و یا عدم پذیرش فرم­های مذکور و به منظور ایجاد رویه واحد در اقدامات حوزه­های کاری مذکور در ادارات امور مالیاتی سراسر کشور، مقرر می­دارد;

۱)     با عنایت به اصلاحات اعمال شده در قانون مالیات­های مستقیم و به منظور گسترش فرهنگ مشارکت عمومی در تامین درآمدهای کشور از طریق خود اظهاری مالیاتی مودیان، صدور حداکثری اوراق قطعی بر اساس میزان مالیات مقطوع تعیین شده در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱، مطلوب نظر سازمان متبوع می­باشد لیکن این امر مانع از مطالبه مالیات عادلانه صرفا در چارچوب مفاد دستورالعمل یاد شده نخواهد بود.

۲)     با توجه به محدودیت­های موجود در شناسایی و الحاق اطلاعات بارگذاری شده در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی برای مودیان چند پرونده­ای و مشارکتی، امکان انطباق سیستمی میزان فروش واقعی مودی با میزان فروش ابرازی در فرم­های تسلیمی و یا تطابق آن با حد نصاب موضوع بند(۱) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ برای عملکرد سال ۱۳۹۸ میسر نبوده و ضروری است به منظور اجرای صحیح مفاد بندهای (۵) و (۶) دستورالعمل اخیر الذکر،کارمندان شاغل در حوزه کاری ثبت و پردازش اظهارنامه بررسی­های لازم را در این ارتباط معمول و مستند به اسناد و مدارک متقن و غیر قابل انکار و با توجه به اطلاعات الصاق شده به پرونده مالیاتی در این ارتباط اقدام نمایند.

۳)     پذیرش فرم موضوع تبصره ماده(۱۰۰)  قانون مالیات­های مستقیم تسلیمی مودیان با افزایش میزان مالیات نسبت به مالیات ابرازی مودی در فرم تسلیمی، فقط در چارچوب مفاد بندهای(۱۰) و (۱۶) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ مجاز بوده و در سایر موارد افزایش میزان مالیات در سامانه با وضعیت پذیرش فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات­های مستقیم مغایر با مفاد دستور العمل بوده و قابل پیگیری توسط مراجع نظارتی سازمان خواهد بود.

۴)     نظر به این­که در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات­های مستقیم(برای آن دسته از مودیانی که به جای تسلیم اظهارنامه مالیاتی فرم موضوع تبصره ماده(۱۰۰) قانون مالیات­های مستقیم را به سازمان تسلیم نموده­اند)، مودی مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی موضوع ماده(۱۹۲) قانون یاد شده بوده و از هرگونه معافیت قانونی از جمله معافیت موضوع ماده (۱۰۱)  قانون مذکور برای عملکرد سال ۱۳۹۸ محروم خواهد شد لذا به منظور جلوگیری از هرگونه تضییع احتمالی حقوق مودیان، مقرر شده است، تایید نهائی خروج مودی از شمول دستورالعمل مذکور پس از بررسی مستندات و موارد اعلامی ادارات کل، توسط این دفتر در سامانه سنیم اعمال شود. در همین راستا و به منظور تسریع در بررسی موارد، رعایت نکات ذیل ضروری می­باشد:

الف) دلایل عدم پذیرش مشمولیت مودی در(۶) حالت در سامانه لحاظ شده است.

الف-۱) مودی مشمول گروه اول می­باشد. در این حالت صرفا ادعای ادارات کل با موارد مندرج درآیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش­های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص مالیات موضوع ماده(۹۵) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات­های مستقیم در ارتباط با اشخاص مشمول گروه اول که با عنایت به بخشنامه­های صادره برای عملکرد سال ۱۳۹۸ مجری خواهد بود انطباق داده شده و با توجه به اسناد و مدارک ارسالی ادارات کل در این ارتباط اظهار نظر خواهد شد.

الف-۲) سال ۱۳۹۸ سال اول فعالیت مودی می­باشد. در این حالت و با توجه به اطلاعات موجود در سامانه ثبت نام مودیان، امکان ارسال فرم تبصره ماده(۱۰۰) قانون مالیات­های مستقیم برای مودیانی که سال ۱۳۹۸ اولین سال فعالیت آنها در محل فعالیت اعلامی در سامانه ثبت نام بوده ، در سامانه میسر نبوده است لیکن در مواردی مشاهده شده است که مودی علی رغم عدم انجام فعالیت در سال ۱۳۹۷برای سال اخیر الذکر اظهارنامه مالیاتی و یا فرم موضوع تبصره ماده(۱۰۰) قانون مالیات­های مستقیم تسلیم نموده است و با توجه به تکلیف سازمان به اعلام نظر در ارتباط با اظهارنامه یا فرم تسلیمی عملکرد سال ۱۳۹۷، عدم فعالیت مودی با تعیین مالیات صفر در سامانه­های سازمان لحاظ شده و همین عدد مالیات صفر  علی رغم انجام فعالیت در سال ۱۳۹۸ مبنای محاسبه مالیات مقطوع سال ۱۳۹۸ قرار گرفته است. بنابراین در این موارد ارائه گزارش عدم فعالیت مودی در سال ۱۳۹۷برای تایید ادعای ادارات کل امور مالیاتی توسط این دفتر ضروری می­باشد.

الف-۳) عدم ثبت کارتخوان متصل به شبکه پرداخت بانکی. در این حالت نیز با توجه به اطلاعات اخذ شده از سامانه­های اطلاعاتی سازمان امکان ارسال فرم تبصره ماده(۱۰۰) قانون مالیات­های مستقیم برای کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که در اجرای حکم بند(ی) تبصره (۶) قانون بوجه سال ۱۳۹۸ و بخشنامه­های صادره مرتبط با آن، در سال ۱۳۹۸ ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی(کارتخوان بانکی)شده بودند ولی به تکالیف قانونی خود در موعد مقرر عمل ننموده­اند، در سامانه میسر نبوده است لیکن با توجه به ادعای تعدادی از صاحبان حرف ذکرشده مبنی بر عدم رابطه مستقیم مالی با بیمار و به تبع آن عدم الزام به اجرای تکلیف مذکور، در سامانه­های سازمان امکانی لحاظ شد که با ابراز مودی مبنی بر عدم وجود رابطه مستقیم مالی با بیمار، شرایط تسلیم فرم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات­های مستقیم برای ایشان فراهم شده است . بنابراین صرفا در صورت ارسال مستندات مثبته مبنی بر وجود رابطه مستقیم مالی با بیمار برای این دسته از مودیان توسط ادارات کل، مراتب عدم پذیرش مشمولیت مودی به تایید این دفتر خواهد رسید.

الف-۴)  عدم استفاده از پایانه فروشگاهی توسط مشمولین بند(ی) تبصره (۶) قانون بوجه سال ۱۳۹۸٫ در مواردی که بر اساس شواهد و قرائن مستند مشمولین این حکم علیرغم ثبت شماره سریال دستگاه کارتخوان خود در سامانه سازمان، عملا از آن برای دریافت درآمد ناشی از ارائه خدمات استفاده نمی­نمایند.

الف-۵) عدم حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال ۱۳۹۸٫ در این حالت ارسال مستندات لازم مبنی بر خروج مودی از ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای تایید عدم شمول مفاد تبصره ماده(۱۰۰) قانون مالیات­های مستقیم به مودی، الزامی است.

الف-۶) فروش کالا/ درآمد حاصل از ارائه خدمات مودی در سال ۱۳۹۸ بیش از مبلغ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال می­باشد. با عنایت به محدودیت­های عنوان شده در بند (۳) این نامه، اعتبارسنجی اظهارات مودی مبنی بر فروش کمتر از حد نصاب اعلام شده، مستلزم بررسی­ تکمیلی در حوزه کاری ثبت و پردازش اظهارنامه خواهد بود. به همین منظور بر اساس پیشنهاد این دفتر، گزارشی تحت عنوان گزارش تطبیقی مرحله­ای به منظور ایجاد سهولت در بهره برداری از اطلاعات موجود در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی در حال ندوین می­باشد که در اولین مرحله گزارشی شامل اطلاعات سرجمع فصلی و سالانه یک مودی را تولید و به منظور بهره­برداری در اختیار ادارات کل قرار می­دهد. با عنایت به اینکه استفاده از این گزارش منتج به تسهیل در اتخاذ تصمیم برای همکاران شاغل در حوزه کاری ثبت و پردازش اظهارنامه به منظور بررسی فرم­های تسلیمی موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات­های مستقیم مودیان خواهد شد لذا این دفتر طی نامه شماره ۲۳۵/۴۵۴۵۲/د مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ عنوان دفتر علوم داده­های مالیاتی، تسریع در ایجاد دسترسی ادارات به گزارش مذکور به منظور بهره­برداری از آن در فرآیند بررسی فرم­های تبصره ماده(۱۰۰) قانون مالیات­های مستقیم را خواستار شده است. همچنین در این نامه در ارتباط با برداشت موثر اطلاعات مربوط به مودیانی که مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ آنها مورد تایید قرار گرفته و اوراق قطعی مالیاتی آنها نیز صادر می­شود، راهکارهای لازم پیشنهاد شده است.

با عنایت به توضیحات فوق و با توجه به مندرجات بند(۱)  این نامه، هرگونه تایید ادعای ادارات کل مبنی بر عدم شمولیت دستورالعمل تبصره ماده(۱۰۰) قانون مالیات­های مستقیم به مودی در این حالت، مستلزم ارائه مستندات متقن و غیر قابل انکار حصول درآمد یا میزان فروش بیش از مبلغ حد نصاب اعلام شده  از جمله اطلاعات مندرج در سامانه جستجو و استخراج مالیاتی، گزارش تنظیمی در خصوص بررسی اطلاعات گردش حساب­های بانکی و یا اخذ و ارسال اطلاعات استخراجی از دستگاه کارتخوان بانکی مورد استفاده مودی در محل فعالیت در سال ۱۳۹۸ خواهد بود و  این دفتر از پذیرش مواردی که فاقد مستندات متقن و غیر قابل انکار می­باشند خودداری خواهد نمود.

ب) به منظور تسریع در تبادل اطلاعات و اسناد و مدارک فیمابین ادارات کل اجرایی و دفتر حسابرسی مالیاتی، همکاران  این دفتر به شرح ذیل پاسخگوی ابهامات ادارات کل در خصوص نحوه اقدامات مرتبط با پذیرش یا عدم پذیرش شمولیت دستورالعمل تبصره ماده(۱۰۰) قانون مالیات­های مستقیم می­باشند. ضروری است به منظور دستیابی به نتایج بهینه در این ارتباط، ادارات کل احدی از همکاران آشنا به سامانه سنیم و آگاه به مقررات دستورالعمل تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات­های مستقیم را به صورت مکتوب به  این دفتر معرفی نمایند.

ب-۱)  رابط این دفتر با ادارات کل امور مالیاتی شمیرانات، شمال شهر تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، آذربایجان غربی، گیلان، کرمان، ایلام، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان ، سرکار خانم زائری به شماره تلفن ۳۹۹۰۳۹۲۶

ب-۲) رابط این دفتر با ادارات کل امور مالیاتی شرق استان تهران، شرق شهر تهران،مرکز تهران، خراسان رضوی، اردبیل، مرکزی، قم، بوشهر، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویر احمد ، جناب آقای یاوری به شماره تلفن ۳۹۹۰۳۹۲۶

ب-۳) رابط این دفتر با ادارات کل امور مالیاتی غرب استان تهران، غرب شهرتهران، همدان، خوزستان، یزد، گلستان، سمنان، چهارمحال و بختیاری و کردستان، جناب آقای ناطقی به شماره تلفن ۳۹۹۰۳۹۲۶

ب-۴) رابط این دفتر با ادارات کل امور مالیاتی جنوب استان تهران، جنوب شهرتهران،البرز، کرمانشاه، هرمزگان، مازندران، فارس، قزوین، زنجان و لرستان سرکار خانم بیات سرمدی به شماره تلفن ۳۹۹۰۳۹۲۶

ج) با عنایت به مفاد بند(۱۶) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱، میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال ۱۳۹۸ مشمول حکم بند(ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بوده­اند معادل مالیات تعیین شده به شرح بند(۲) دستورالعمل یاد شده و یا مالیات مکسوره از آنها از طرف مراکز درمانی، هرکدام بیشتر باشد تعیین می­شود لذا ضمن تاکید بر لزوم بررسی سامانه­های مرتبط با درج اطلاعات میزان مالیات مکسوره پزشکان محترم به منظور تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ این بخش از مودیان، اعلام می­دارد هرگونه استرداد مالیات برای پزشکانی که در عملکرد سال ۱۳۹۸ مشمول دستورالعمل تبصره ماده (۱۰۰)  قانون مالیات­های مستقیم شناخته شده و مالیات آنها به صورت مقطوع بر اساس یکی از شاخص­های اعلام شده به شرح فوق تعیین و قطعی می­شود مجاز نبوده و مالیات­های پرداختی شناسایی شده برای این دسته از مودیان بعد از صدور برگ قطعی به حساب مالیات همان سال منظور و به هیچ وجه قابل استرداد نمی­باشد. در همین راستا در صورتی­که  در حسابرسی پرونده مالیاتی مراکز درمانی مشخص گردید مراکز مذکور به تمامی یا بخشی از تکالیف خود در اجرای مفاد حکم بند(ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ عمل ننموده­اند، صرف قطعیت پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸  پزشک یا پزشکان مرتبط، مانع از مطالبه و وصول مالیات مکسوره منطبق با مفاد حکم بند(ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نخواهد بود و در صورتی­که پس از صدور اوراق قطعی مالیات مقطوع سال ۱۳۹۸ پزشکان موضوع این بند، اسناد و مدارک مثبته جدیدی از حیث کسر مالیات مکسوره از طریق حسابرسی مراکز درمانی و یا سایر مراجع ذی­ربط به اداره امور مالیاتی مربوط به فعالیت پزشک واصل گردید، اداره امور مالیاتی اخیر الذکر مکلف به صدور برگ قطعی اصلاحی خواهد بود.

د) با عنایت به مفاد بند(۵) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱، در صورتی­که مستند به اسناد و مدارک مثبته مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمت مودی در سال ۱۳۹۸ بیش از مبلغ ابرازی مودی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدها در فرم­ تبصره ماده(۱۰۰) قانون مالیات­های مستقیم می­باشد(مشروط بر این­که مجموع درآمد مودی از حد نصاب مقرر(۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال) تجاوز ننماید)، ادارات کل امور مالیاتی مکلف خواهند بود ابتدا با پذیرش فرم مالیات مقطوع ابرازی مودی، برگ قطعی مالیات را صادر و سپس با توجه به اسناد و مدارک مثبته به دست آمده با رعایت مقررات بند(۴) ماده(۴۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات­های مستقیم نسبت به محاسبه و مطالبه مابه التفاوت مالیات متعلقه با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند. به عنوان مثال:

برای  عملکرد سال ۱۳۹۸ شخص حقیقی صاحبان مشاغل (الف) مفروضات زیر وجود دارد:

فروش ابرازی در فرم تسلیمی موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات­های مستقیم:

۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال

مالیات ابرازی در فرم تسلیمی موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات­های مستقیم:                       ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فروش مستند با عنایت به اطلاعات موجود در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی:          ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

با توجه به درآمد کتمان شده مودی، تعیین درآمد مشمول مالیات مودی با رعایت مفاد بند(۴-۱) ماده (۴۱) آیین نامه اجرائی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات­های مستقیم صورت می­پذیرد.

نسبت سود فعالیت مودی از طرف سازمان معادل ۱۵% اعلام شده است.

با عنایت به مفروضات فوق مالیات متمم مودی به شرح ذیل تعیین خواهد شد:

درآمد مشمول مالیات با رعایت مفاد بند(۴-۱) ماده (۴۱) آیین نامه:

ریال  ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰= ۱۵% * ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات­های مستقیم:

ریال  ۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰= ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰-۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تبصره (۲) ماده (۱۸۶) قانون مالیات­های مستقیم:

ریال ۱,۰۶۲,۰۰۰ =۱/۱۰۰۰  * ۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰

درآمد مشمول مالیات پس از اعمال تبصره (۲) ماده (۱۸۶) قانون مالیات­های مستقیم:

ریال ۱,۰۶۰,۹۳۸,۰۰۰  =  ۱,۰۶۲,۰۰۰  –  ۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰

ریال  ۷۵,۰۰۰,۰۰۰=۱۵% * ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ریال    + ۱۰۰,۰۰۰,۰۰= ۲۰% * ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ +

ریال     +  ۱۵,۲۳۴,۵۰۰=  ۲۵% * ۶۰,۹۳۸,۰۰۰+

ریال    ۱۹۰,۲۳۴,۵۰۰               ۱,۰۶۰,۹۳۸,۰۰۰

میزان مالیات ناشی از درآمد کتمان شده قابل مطالبه( مالیات متمم):

ریال   ۱۰۵,۲۳۴,۵۰۰= ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ – ۱۹۰,۲۳۴,۵۰۰

جریمه ناشی از کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات­های مستقیم:

ریال     ۳۱,۵۷۰۳۵۰ =  ۳۰% * ۱۰۵,۲۳۴,۵۰۰

علی رستم پور

مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی

۲۱

ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، وضع شده در تصویب نامه شماره ۸۳۸۰۶/ت۵۷۷۴۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ هیأت محترم وزیران

شماره: ۲۱۰/۹۹/۷۳

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی، وضع شده در تصویب نامه شماره ۸۳۸۰۶/ت۵۷۷۴۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ هیأت محترم وزیران (مندرج در ویژه نامه شماره ۱۳۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران) که به موجب ماده ۳۴ آن مقرر گردیده است: «هزینه مالی ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده تأمین کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت های غیر معاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری که در چهارچوب ماده (۸) قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک ها یا موسسات اعتباری واگذار می شود، صرفا برای تأمین کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.» جهت اجراء ابلاغ می شود

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۲

 

 

ابلاغ مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

شماره: ۲۰۰/۹۹/۷۶

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

ضمن ارسال تصویر مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره ۱۰۳۱۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ رییس دفتر و سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی مصوبات مذکور به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

“۵٫ تسهیلات به کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیردولتی در حوزه ورزش و جوانان

۵-۲- بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت شده توسط فعالیت ها و کسب وکارهای این حوزه تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال می شود. همچنین با تمدید مهلت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال ۱۳۹۹، هزینه های آب، برق و گاز سال ۱۳۹۹ و هزینه های مالیاتی سر رسید سال ۱۳۹۹ کسب و کارهای این حوزه تا پایان سال ۱۳۹۹ موافقت می شود .

 1. مستثنی کردن پرداخت تسهیلات کرونایی از ماده (۵) مکرر اصلاح قانون صدور چک
 • هرگونه حمایت دولت در دوران شیوع کرونا برای اقشار آسیب دیده از کرونا اعم از مشاغل و خانوارها از جمله پرداخت های بلاعوض، تسهیلات کسب و کارها یا وام ها و پرداخت های معیشتی، مشمول محدودیت های مقرر در ماده (۵) مکرر اصلاح قانون صدور چک نمی باشد و این نوع حمایت هاو پرداخت ها در این دوران، به عنوان مستثنیات دین تلقی و توسط طلبکاران دولتی یا خصوصی و دستگاه ها اعم از سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاه ها قابل برداشت و توقیف نخواهد بود.”

منظور از هزینه های مالیاتی در بند ۵-۲ فوق الذکر، بدهی های مالیاتی سر رسید سال ۱۳۹۹ کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیر دولتی در حوزه ورزش و جوانان است که مهلت پرداخت آن تا پایان سال ۱۳۹۹ تمدید می شود .

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۳

 

قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم

شماره: ۲۰۰/۹۹/۷۴

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

به پیوست قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ به تایید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ منتشر شده است، مبنی بر:

الف) اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات های مستقیم

ب) الحاق تبصره (۸) به ماده ۱۶۹) مکرر) قانون مالیات های مستقیم

ج) درج عبارت «با قید وثاقت و امانت» بعد از عبارت «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بانشسته» در بند (۲) ماده (۲۴۴) قانون مالیات های مستقیم

جهت اجرا ارسال می شود .

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۴

 

اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ در خصوص اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

شماره: ۲۰۰/۹۹/۷۵

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ و با عنایت به نامه شماره  ۲/۱۲۸۶۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ مدیر کل محترم دفتر وزارتی مبنی بر موافقت وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی با تاریخ پیشنهادی سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای اصلاحیه مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ بدینوسیله اعلام می دارد:

مفاد تغییرات مواد ۲ و ۳ آیین نامه مذکور که طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ابلاغ شده، در مواردی که برای صاحبان مشاغل تکالیف بیشتری نسبت به آیین نامه قبلی ایجاد می نماید از عملکرد سال ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۱/۱) اجرایی بوده و درخصوص سایر صاحبان مشاغل از عملکرد سال ۱۳۹۸ (۱۳۹۸/۱/۱) اجرایی می باشد.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۵

 

 

ابلاغ مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

شماره: ۲۰۰/۹۹/۷۶

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

ضمن ارسال تصویر مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره ۱۰۳۱۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ رییس دفتر و سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی مصوبات مذکور به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

“۵٫ تسهیلات به کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیردولتی در حوزه ورزش و جوانان

۵-۲- بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت شده توسط فعالیت ها و کسب وکارهای این حوزه تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال می شود. همچنین با تمدید مهلت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال ۱۳۹۹، هزینه های آب، برق و گاز سال ۱۳۹۹ و هزینه های مالیاتی سر رسید سال ۱۳۹۹ کسب و کارهای این حوزه تا پایان سال ۱۳۹۹ موافقت می شود .

 1. مستثنی کردن پرداخت تسهیلات کرونایی از ماده (۵) مکرر اصلاح قانون صدور چک
 • هرگونه حمایت دولت در دوران شیوع کرونا برای اقشار آسیب دیده از کرونا اعم از مشاغل و خانوارها از جمله پرداخت های بلاعوض، تسهیلات کسب و کارها یا وام ها و پرداخت های معیشتی، مشمول محدودیت های مقرر در ماده (۵) مکرر اصلاح قانون صدور چک نمی باشد و این نوع حمایت هاو پرداخت ها در این دوران، به عنوان مستثنیات دین تلقی و توسط طلبکاران دولتی یا خصوصی و دستگاه ها اعم از سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاه ها قابل برداشت و توقیف نخواهد بود.”

منظور از هزینه های مالیاتی در بند ۵-۲ فوق الذکر، بدهی های مالیاتی سر رسید سال ۱۳۹۹ کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیر دولتی در حوزه ورزش و جوانان است که مهلت پرداخت آن تا پایان سال ۱۳۹۹ تمدید می شود .

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۶

 

ابلاغ مصوبات سی و نهمین جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

شماره: ۲۰۰/۹۹/۷۷

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

ضمن ارسال تصویر مصوبات سی و نهمین جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا موضوع نامه شماره ۷۸۸۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، حکم مالیاتی مصوبات مذکور به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

“۶- تسهیلات کسب و کارهای آسیب دیده در حوزه گردشگری

برای کسب و کارهای آسیب دیده حوزه گردشگری موضوع ابلاغیه شماره ۹۶۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ (زیر رسته های مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا) تسهیلات ذیل فراهم می شود:

۱-۷ – بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافت شده تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال می شود و با تمدید مهلت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال ۱۳۹۹ و هزینه آب، برق و گاز سال ۱۳۹۹ و هزینه های مالیاتی سررسید سال ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۳۹۹ موافقت می شود. ”

منظور از هزینه های مالیاتی در جزء ۷-۱ فوق الذکر، بدهی های مالیاتی سررسید سال ۱۳۹۹ کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیردولتی در حوزه گردشگری است که مهلت پرداخت آن تا پایان سال ۱۳۹۹ تمدید می شود.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۷

 

 اصلاحیه بند ۳ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۲۱۰/۹۹/۷۸

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

پیرو بخشنامه های شماره ۲۱۰/۹۹/۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ و شماره ۲۱۰/۹۹/۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ با توجه به اصلاح برخی عناوین موسسات ذکر شده در بند (۳) اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم،  به پیوست تصویر اصلاحیه مربوطه که طی شماره ۱۴۰۶۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است جهت اجرا ابلاغ می شود.

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۲۸

 

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مواد ۹۲ و ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم

شماره: ۲۰۰/۹۹/۸۰

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در اجرای مقررات مواد ۹۲ و ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله اعلام می دارد:

با توجه به قسمت اخیر بند (ذ) ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر«…و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد…»، لذا فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۱۰ هیأت وزیران(ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۱۰/۵۴۸۲۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۳۱) که به موجب تصویب نامه شماره ۲۶۲۶۵۰/ت۴۸۸۷۴هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران برای دوره برنامه پنج ساله پنجم توسعه نیز تنفیذ و طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۷۴۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ ابلاغ شده است، تا ابلاغ فهرست جدید، ملاک عمل برای اعمال مقررات موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

همچنین با توجه به حکم مقرر در جزء (ب) بند (۱) مصوبه یاد شده، فهرست مذکور برای ماده ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز جاری می باشد.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۹

 

قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

شماره: ۲۰۰/۹۹/۸۳

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

به پیوست تصویر قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ به تایید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ منتشر شده است و براساس ماده ۳ آن «در اجرای ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است منابع موضوع ماده مذکور را به صورت سه ماهه از موسسات و بنگاههای اقتصادی مربوط وصول کند و پس از واریز به خزانه و درج در قالب ردیف مشخص در بودجه های سنواتی برابر موافقتنامه های مربوط در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.»جهت اجراء ارسال می شود.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۳۰

 

 

ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰

شماره: ۲۱۰/۹۹/۸۱

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ در خصوص «شاخص موضوع صدر ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱» که در اجرای قسمت اخیر بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مذکور به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اجراء ابلاغ می‌شود.

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۳۱

 

نحوه اجرای مقررات ماده ۱۹۸ قانون مالیات‌های مستقیم

شماره: ۲۱۰/۹۹/۸۴

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مقررات ماده ۱۹۸ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ مبنی بر اینکه “در شرکت‌های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت‌ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آن‌ها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن­ها به شخص حقوقی نیست.” بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه، مقرر می­دارد:

۱-     در شرکت‌های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و سایر مدیران قبل از انحلال شخص حقوقی نسبت به مالیات بر درآمد شخص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، شخص حقوقی مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و در دوران مدیریت آن‌ها قطعی شده باشد، مشمول مفاد این ماده می‌باشند.

۲-     تا زمانی که شخص حقوقی در عداد شرکت‌های دولتی می باشد، مدیران اینگونه شرکت‌ها مشمول حکم این ماده نمی‌گردند و از زمان واگذاری به اشخاص خریدار غیردولتی در اجرای قوانین و مقررات موضوعه، خریداران با عنایت به مفاد قرارداد و مدیران آن از تاریخ واگذاری به بعد مشمول حکم این ماده خواهند بود.

۳-     با عنایت به مقررات قانون تجارت، مدیر عامل و کلیه اعضای هیأت مدیره اشخاص حقوقی غیردولتی ( اعم از مدیران غیردولتی و دولتی) مشمول حکم ماده ۱۹۸ قانون مذکور می‌باشند و ادارات کل امور مالیاتی موظفند با رعایت مفاد دستورالعمل شماره ۲۱۸۰۹/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ اقدامات لازم در این خصوص معمول نمایند.

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

 

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۲۱۰/۹۹/۸۵

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

پیرو بخشنامه های شماره ۲۱۰/۹۹/۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ و شماره ۲۱۰/۹۹/۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ و شماره ۲۱۰/۹۹/۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه در بند (۳) ضوابط اجرایی یاد شده عبارت «و وجوهی که به حساب موسسه خیریه و عام المنفعه دارالاکرام حضرت  ابوالفضل العباس علیه السلام در جهت شناسایی، بورسیه و ارایه خدمات مختلف و نگه داشت دانش آموزان بازمانده از تحصیل و یا در شرف ترک تحصیل پرداخت می شود» پس از عبارت «و آسایشگاه خیریه کهریزک و پژوهشکده رویان پرداخت می شود» اضافه می شود که طی نامه شماره ۱۶۸۶۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ وزیر محترم آموزش و پرورش واصل گردیده و به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۳۲

 

الزام ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به تعیین ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰ درصد میانگین قیمت های روز منطقه در سال جاری

شماره: ۲۱۰/۵۱۷۳۳/د

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

نظر به ابهامات و سوالات مطروحه درخصوص چگونگی برگزاری کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و تعیین ارزش­های معاملاتی سال ۱۳۹۹ املاک، به آگاهی می‌رساند:

۱- وفق مقررات ماده مذکور، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (?%) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های مقرر دربندهای (الف) و (ب) تعیین کند. این شاخص هرسال به میزان دو واحد درصد افزایش‌یافته و در سال ۱۳۹۹ به ده درصد (۱۰%) میانگین قیمت‌های روز املاک رسیده است. بنابراین، کمیسیون‌های مزبور موظف است ارزش‌های معاملاتی املاک را معادل ۱۰ درصد میانگین قیمت‌های روز منطقه در سال ۱۳۹۹ تعیین نمایند.

۲- حکم بند ۴ مصوبه شماره ۱۶۵۲۳۳ جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ «ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا» موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵، با هدف «حمایت های مالیاتی دولت از فعالین اقتصادی» صادر شده است و خللی در اجرای منویات قانون­گذار در ماده ۶۴ قانون یاد شده ایجاد نمی­کند.

شایسته است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری نسبت به برگزاری و تشکیل کمیسیون­های تقویم املاک و تصویب ارزش­های معاملاتی املاک سال ۱۳۹۹ مطابق مقررات ماده صدرالاشاره و با رعایت الگوی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ اقدام نمایند به نحوی که مصوبات این کمیسیون­ها وفق حکم بخش اخیر ماده مزبور، یک ماه پس از تاریخ تصویب (از ابتدای سال ۱۴۰۰) لازم الاجرا باشد.

 

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۶۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تصویر آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۶۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۱۳۴۷/ت۵۵۵۲۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیئت محترم وزیران (تصویر پیوست)، به شرح ذیل جهت اجراء، ارسال می شود:

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱- سازمان: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور.

۲- فضاهای آموزشی: کلاس، کارگاه، آزمایشگاه، اتاق سمعی- بصری و اتاق رایانه (مطابق برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری وزارت آموزش و پرورش).

۳- فضاهای پرورشی: اتاق پرورشی، نمازخانه، کتابخانه، سالن اجتماعات، اتاق بهداشت، اتاق مشاور، کانون فرهنگی- هنری، دارالقرآن ها، اردوگاه ها و اتاق تشکل های دانش آموزی (مطابق برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری وزارت آموزش و پرورش).

ماده ۲- هزینه های کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاه های شبانه روزی و سالن های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می شود، پس از تأیید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

ماده ۳ – ادارات امور مالیاتی مکلفند هزینه های انجام گرفته در چهارچوب این آیین نامه را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بپذیرند.

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

 

 برای دسترسی به متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − 5 =