رشد شارژ مالی بنگاه‌ها

آمارهای وزارت صمت تا پایان تیرماه ۹۸ نشان می‌دهد

جزییات پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه در چهار ماه منتهی به تیر سال ۹۸ نشان از رشد ۶۰ درصدی تامین مالی این بنگاه‌ها دارد. آمارهای ارایه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به جزییات پرداخت تسهیلات بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط پرداخته که نشان‌دهنده رشد و توجه ویژه به این بنگاه‌ها در راستای اقتصاد مقاومتی است. اما آخرین روند درخواست تسهیلات از سوی این بنگاه‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۱۵ هزار متقاضی برای دریافت تسهیلات در چهار ماه نخست امسال وجود داشته است. داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که در مجموع ۳۷ هزار و ۸۴۱ فقره تسهیلات به مبلغ ۲۶۰۷۲۰٫۴ میلیارد ریال تا پایان تیر ماه سال ۹۸ به بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه پرداخت شده است. بر اساس این اطلاعات، ببشترین تسهیلات در این مدت از آن استان‌های «تهران، البرز، گلستان، مرکزی و زنجان» بوده است.

پیش‌رو‌های ثبت درخواست تسهیلات

گزارش وضعیت ثبت نام برای دریافت تسهیلات رونق تولید بیانگر آن است که از ۱۵ هزار و ۸۴۱ درخواست ثبت شده برای دریافت تسهیلات، استان‌های «سمنان، قم، مازندران، اصفهان و گیلان» بیشترین درخواست را برای دریافت وام رونق تولید ثبت کرده‌اند.

براساس آمار مذکور درخواست ثبت شده برای استان سمنان در دوره زمانی مورد بررسی برابر با ۲ هزار و ۲۳۱ درخواست بوده و تعداد یک هزار و ۱۸۱ درخواست با مبلغ ۱۹۹۱۵٫۱ میلیارد ریال به بانک معرفی شده، تعداد ۸۰۶ درخواست به مبلغ ۸۷۶۳٫۶ میلیارد ریال در فرآیند رونق قرار دارد و همچنین ۲۰۱ درخواست به مبلغ ۱۳۰۳٫۱ میلیارد ریال مستقیما به بانک معرفی شده‌اند. اما از این میان ۹۱ درخواست به مبلغ ۸۳۰٫۹ میلیارد ریال از سال ۹۷ به امسال منتقل شده است. با توجه به آمار اعلام شده از مجموع درخواست‌های ثبت شده برای این استان در مجموع یک هزار و ۹۸ متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند که رقمی معادل ۱۰۸۹۷٫۶ میلیارد ریال را شامل شده است.

از سوی دیگر، درخواست‌های ثبت شده برای استان قم نیز برابر با یک هزار و ۳۰۷ فقره بوده و تعداد ۷۱۱ درخواست با مبلغ ۶۳۴۹٫۲ میلیارد ریال به بانک معرفی شده، تعداد ۵۲۷ درخواست به مبلغ ۴۳۳۸٫۹ میلیارد ریال در فرآیند رونق قرار دارد و همچنین ۸۵۵ درخواست به مبلغ ۶۹۹۸٫۱ میلیارد ریال مستقیما به بانک معرفی شده‌اند. اما از این میان ۶۹ درخواست به مبلغ ۵۲۳٫۱ میلیارد ریال از سال ۹۷ به امسال منتقل شده است. با توجه به آمار اعلام شده از مجموع درخواست‌های ثبت شده برای این استان در مجموع یک هزار و ۴۵۱ متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند که رقمی معادل ۱۱۸۶۱٫۱ میلیارد ریال را شامل شده است.

همچنین درخواست‌های ثبت شده برای استان مازندران برابر با یک هزار و ۲۱۸ فقره بوده که رتبه سوم درخواست را به خود اختصاص داده است. تعداد ۶۹۲ درخواست با مبلغ ۱۱۳۳۳ میلیارد ریال به بانک معرفی شده، تعداد ۱۵۴ درخواست به مبلغ ۲۸۴۷٫۷ میلیارد ریال در فرآیند رونق قرار دارد و همچنین یک هزار و ۷۵۷ درخواست به مبلغ ۴۲۱۷٫۲ میلیارد ریال مستقیما به بانک معرفی شده‌اند. اما از این میان ۱۱۴ درخواست به مبلغ ۴۶۰٫۴ میلیارد ریال از سال ۹۷ به امسال منتقل شده است. با توجه به آمار اعلام شده از مجموع درخواست‌های ثبت شده برای این استان در مجموع ۲ هزار و ۲۵ متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند که رقمی معادل ۷۵۲۵٫۲ میلیارد ریال را شامل شده است.

درخواست‌های ثبت شده برای استان اصفهان برابر با یک هزار و ۱۱۵ فقره بوده که از این تعداد ۸۰۴ درخواست با مبلغ ۱۴۹۲۷ میلیارد ریال به بانک معرفی شده، تعداد ۱۵۷ درخواست به مبلغ ۱۸۸۱٫۳ میلیارد ریال در فرآیند رونق قرار دارد و همچنین یک هزار و ۵۹۹ درخواست به مبلغ ۹۶۵۸٫۱ میلیارد ریال مستقیما به بانک معرفی شده‌اند. اما از این میان ۷۰ درخواست به مبلغ ۵۶۴٫۸ میلیارد ریال از سال ۹۷ به امسال منتقل شده است. با توجه به آمار اعلام شده از مجموع درخواست‌های ثبت شده برای این استان در مجموع یک هزار و ۸۲۶ متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند که رقمی معادل ۱۲۱۰۴٫۳ میلیارد ریال را شامل شده است.

از سوی دیگر، درخواست‌های ثبت شده برای استان گیلان نیز برابر با یک هزار و ۵۲ فقره بوده و تعداد ۵۶۳ درخواست با مبلغ ۶۹۱۵٫۲ میلیارد ریال به بانک معرفی شده، تعداد ۸۴ درخواست به مبلغ ۹۳۵٫۵ میلیارد ریال در فرآیند رونق قرار دارد و همچنین ۸۷۶ درخواست به مبلغ ۳۷۸۴٫۷ میلیارد ریال مستقیما به بانک معرفی شده‌اند. اما از این میان ۱۶۶ درخواست به مبلغ ۵۰۴٫۳ میلیارد ریال از سال ۹۷ به امسال منتقل شده است. با توجه به آمار اعلام شده از مجموع درخواست‌های ثبت شده برای این استان در مجموع یک هزار و ۱۲۶ متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند که رقمی معادل ۵۲۲۴٫۴ میلیارد ریال را شامل شده است.

پیشتازان دریافت تسهیلات

اما در دوره زمانی مورد بررسی، استان‌های «تهران، البرز، گلستان، مرکزی و زنجان» بیشترین تسهیلات دریافتی را به خود اختصاص داده اند؛ بطوری که از مجموع ۲۶۰۷۲۰٫۴ میلیارد ریال تسهیلات پرداختی برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام، استان تهران با مجموع ۲ هزار و ۷۰۵ فقره تسهیلات، ۳۷۴۵۴٫۳ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده است. تسهیلات پرداختی به استان البرز با ۶۸۶ فقره تسهیلات معادل ۲۲۹۴۴٫۱ میلیارد ریال بوده است. استان گلستان نیز که در این مدت با مجموع ۲ هزار و ۴۴۲ فقره تسهیلات، ۱۶۰۳۰٫۹ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. اما استان مرکزی نیز در این دوره ۲ هزار و ۱۴۴ فقره تسهیلات دریافت کرده که در دوره زمانی مورد بررسی ۱۵۴۴۴٫۶ میلیارد ریال تسهیلات به این استان پرداخت شده است، اما براساس آمار اعلام شده تسهیلات پرداخت شده به استان زنجان نیز برابر با ۲ هزار و ۳۲۷ فقره بوده که در دوره زمانی مورد بررسی ۱۳۴۴۸٫۵ میلیارد ریال تسهیلات به این استان اختصاص یافته است.

پیش‌روهای فرآیند رونق

بررسی آمار اعلام شده درخصوص استان‌های پیشتاز برای دریافت تسهیلات فرآیند رونق بیانگر آن است که از مجموع ۳ هزار و ۷۶۱ فقره تسهیلات ثبت شده، بیشترین تسهیلات به استان‌های «البرز، سمنان، گلستان، کرمان و قم» اختصاص یافته است. براساس آمار اعلام شده استان البرز در مجموع ۲۴۱ فقره تسهیلات موفق به دریافت ۱۶۷۷۳٫۷ میلیارد ریال شده که بیشترین میزان تسهیلات را در این مدت دریافت کرده است. استان سمنان نیز با دریافت ۸۰۶ فقره تسهیلات به مبلغ ۸۷۶۳٫۶ میلیارد ریال مقام دوم را به خود اختصاص داده است. در جایگاه سوم نیز استان گلستان با دریافت ۱۹۱ فقره تسهیلات به مبلغ ۷۶۱۹٫۷ میلیارد ریال قرار دارد، اما در جایگاه چهارم دریافت‌کنندگان تسهیلات فرآیند رونق استان کرمان با تعداد ۴۸ فقره تسهیلات به مبلغ ۴۸۷۳٫۵ میلیارد ریال قرار گرفته است، استان قم نیز در این مدت ۵۲۷ فقره تسهیلات به مبلغ ۴۳۳۸٫۹ میلیارد ریال دریافت کرده است.

منبع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − 9 =