رشد سرمایه‌گذاری محقق شده تا پایان بهمن سال ۹۷ در حالی ثبت شده که تولیدکنندگان در این دوره ‌زمانی در بسیاری از گروه‌ها افت تولید داشته‌اند. رشد سرمایه‌گذاری صنعتی در حالی ثبت شده که با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی پیش‌بینی‌ها از عقبگرد سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت حکایت داشت. رشد سرمایه‌گذاری صنعتی بیانگر آن است که با وجود بازگشت تحریم‌ها سرمایه‌‌گذاران همچنان به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی امیدوارند و این روند را در میان جوازهای تاسیس صادره نیز می‌توان مشاهده کرد.

براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی برای ۵هزار و ۴۶۲ فقره پروانه بهره‌‌برداری صادره بیش از ۵۱۰هزار میلیارد ریال سرمایه‌‌گذاری صورت گرفته است که این حجم از سرمایه‌گذاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ رشدی نزدیک به ۱۱۴درصد داشته است. پروانه‌های بهره‌برداری صادره در دوره زمانی مورد بررسی نیز نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ رشدی نزدیک به ۶ درصدی را ثبت کرده است. اما درخصوص جوازهای تاسیس صادره نیز آمار اعلام شده از صدور ۲۱ هزار و ۳۱۱ فقره جواز تاسیس در کشور حکایت دارد که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ رشدی نزدیک به ۱۶ درصدی داشته است. مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای جوازهای تاسیس صادره در این دوره زمانی نیز بیش از ۲ میلیون و ۳۹۲ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال ۹۶ رشدی ۵/  ۵۹ درصدی داشته است. برای این تعداد جواز همچنین ۴۸۵ هزار و ۶۲۰ نفر شغل پیش‌بینی شده که در مقایسه با سال گذشته رشد بیش از ۱۶ درصدی صورت گرفته است.

سایر گروه‌ها

از سوی دیگر شرح حال صدور جواز‌های صادره در میان هفت گروه و ۱۶ زیربخش این گروه‌‌ها در مدت زمان مورد بررسی نیز از مثبت بودن روند صدور مجوزها در نیمه زمستان سال ۹۷ حکایت دارد.  با توجه به آمارهای اعلام شده در بخش معدن نیز از میان سه زیرگروه «پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌‌برداری» دو گروه پروانه اکتشاف، گواهی کشف نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ به لحاظ تعداد رشد را ثبت کرده‌اند و پروانه بهره‌‌برداری با افت در صدور جواز روبه‌رو بود.

براساس داده‌های آماری در نیمه زمستان سال جاری در مجموع ۹۱۲ فقره «پروانه اکتشاف» صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ که ۹۰۹ فقره پروانه اکتشاف صادر شده بود رشد ۳/  ۰ درصدی برای این زیرگروه ثبت شد. مجموع «گواهی کشف» صادره نیز در این مدت برابر با ۴۶۶ فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ رشدی ۵/  ۴ درصدی داشته است. اما «پروانه بهره‌‌برداری» صادره در این مدت نیز برابر با ۵۴۷ فقره بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل افتی بیش از ۱۸ درصد داشته است.  همچنین داده‌‌های آماری نشان می‌دهد در بخش «پروانه‌های صنفی» در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۳۷۳ هزار و ۱۶ فقره پروانه ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نزدیک به ۴ درصدی را به ثبت رسانده است.

در گروه «تجارت خارجی» نیز آمارها حکایت از روند منفی صدور «کارت‌‌های بازرگانی» دارد. براساس ارزیابی‌‌ها در مدت زمان مورد بررسی، ۶ هزار و ۸۱۹ فقره کارت بازرگانی برای تجار ایرانی صادر شده که افت بیش از ۷ درصدی روبه‌رو شده، در مدت مشابه سال ۹۶، هفت هزار و ۳۴۳ فقره کارت بازرگانی برای متقاضیان صادر شده بود.  «تجارت الکترونیک» یکی‌ دیگر از هفت گروه مورد بررسی در جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در هر دو زیربخش «گواهی امضای الکترونیکی» و «نماد الکترونیکی» روند رو به رشدی را طی کرده است. در دوره مورد بررسی صدور «گواهی امضای الکترونیکی» معادل ۹۶ هزار و ۴۹۳ فقره و صدور «نماد الکترونیکی» معادل ۱۴هزار و ۷۲۳ فقره بوده است که به ‌ترتیب نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ رشد نزدیک به ۴۲ درصد و رشد بیش از ۳۷ درصد را ثبت کرده‌اند. ششمین گروه مورد بررسی بخش صدور جواز «نرم‌‌افزار» است. در این گروه که زیرشاخه‌ای به‌ نام «پروانه بهره‌‌برداری نرم‌افزار» جای گرفته است، روند صدور مجوزها برای این زیرگروه نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت از آن دارد که صدور جواز رشد بیش از ۲۲ درصدی را تجربه کرده است.

هفتمین گروه مورد بررسی بخش صدور جواز «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» است که خود ۶ زیرشاخه دارد. در زیرشاخه نخست که «جواز خدمات فنی و مهندسی» جانمایی شده در مدت زمان مورد بررسی ۲۸۷ فقره جواز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶، افت ۳ درصدی داشته است مجموع جواز صادر شده برای این بخش در سال ۹۶ برابر با ۲۹۶ فقره بوده است. همچنین تعداد «پروانه فنی و مهندسی» در مدت زمان مذکور ۱۷۳ فقره بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال ۹۶، با رشد بیش از ۶۰ درصدی همراه بوده است.

آمارها همچنین نشان می‌دهد در زیرشاخه «جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» نیز ۱۲ فقره جواز ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افت بیش از ۶۵ درصدی داشته است. جوازهای صادره برای این زیرگروه در سال گذشته برابر با ۳۵ فقره ثبت شده است. «جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» نیز در مدت زمان مورد بررسی ۱۳ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶، رشدی بیش از ۸ درصدی داشته است.

در مدت مشابه سال ۹۶ در مجموع ۱۲ فقره جواز برای این بخش صادر شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در زیرشاخه «گواهی تحقیق و توسعه» نیز در دوره زمانی مورد بررسی در مجموع ۱۰۷ فقره جواز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی ۵/  ۶۳ درصدی داشته است.  مجموع جوازهای صادره برای این زیرگروه در سال گذشته برابر با ۲۹۳ فقره ثبت شده است. اما روند صدور مجوز در زیرگروه «پروانه تحقیق و توسعه» نیز از رشد نزدیک به ۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد، مجموع جوازهای صادره برای این گروه در سال گذشته برابر با ۱۶۰ فقره بوده است.

منبع