تورم سالانه « تولیدکننده» ۲۴ درصد شد

گزارش بانک مرکزی از تورم تولید‌کننده تابستان

آنگونه که آمارهای مرکز آمار ایران می‌گوید تورم سالانه تولیدکننده در تابستان معادل ٢۴,٢ درصد بوده است، این در حالی است که تورم سالانه تولید‌کننده در تابستان سال ۱۳۹۶ معادل ۱۶ درصد بوده است. از نکات قابل توجه تورم تولیدکننده تابستان سال جاری این است که فقط تورم فصلی آن ۱۵ درصد بوده است در حالی که تورم فصلی تابستان سال ۱۳۹۶ صرفا ۲٫۹ درصد محاسبه شده است. تورم نقطه‌ای تولید‌کننده تابستان نیز به مرز ۴۰ درصد رسیده است، ‌در حالی که سال قبل تابستان که اقتصاد ایران ثبات را تجربه می‌کرد تورم نقطه‌ای تولیدکننده ۱۰٫۸ درصد بود. از جزییات قابل ملاحظه تورم تولیدکننده تابستان این است که تورم بخش صنعت آن نیز در این فصل به ۵۲ درصد رسیده است.

به گزارش تعادل، شاخص کل تولید‌کننده در تابستان به ۳۱۹٫۷ رسیده است که نشان می‌دهد تورم فصلی تابستان ۱۵ درصد، تورم نقطه‌ای ۳۹٫۷ درصد و تورم سالانه ۲۴ درصد شده است. این شاخص‌ها در تابستان سال گذشته به ترتیب ۲٫۹ درصد، ۱۰٫۸ درصد و ۱۶٫۸ درصد بوده است.  بررسی زیرگروه‌ها هم نشان می‌دهد که شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی، در فصل تابستان ١٣٩٧به ۳۵۲٫۱ رسیده است. تورم فصلی این گروه ١٩,٢ درصد و تورم نقطه‌ای آن معادل ۴٣.۵ درصد بوده است. این در حالی است که تابستان سال گذشته تورم فصلی تولید‌کننده منفی ۳٫۴ درصد و تورم نقطه‌ای آن معادل ۹٫۲ درصد بوده است. نرخ سالانه تورم بخش کشاورزی نیز در تابستان معادل ٢۴.١ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ (١۵.٣ درصد) افزایش داشته است.

در میان زیر گروه‌های بخش کشاورزی بیشترین نرخ تورم متعلق به گروه سبزیجات بوده که تورم فصلی آن ۱۲۹ درصد و تورم نقطه‌ای آن نیز ۷۳٫۵ درصد اعلام شده است. این در حالی است که تورم فصلی این گروه در تابستان سال ۱۳۹۶ معادل ۱۰٫۹ درصد و تورم نقطه‌ای آن معادل ۴۱٫۶ درصد اعلام شده است.

تورم تولیدکننده معدن ۴۶٫۲ درصد شد

شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش معدن هم در فصل تابستان١٣٩٧ هم به ۲۸۸٫۸ رسیده است. تورم فصلی این گروه ١٢,۴ درصد و تورم نقطه‌ای این گروه معادل ۴۶.٢ درصد بوده است. این در حالی است که تورم فصلی بخش معدن در تابستان سال گذشته معادل ۱٫۶ درصد و تورم نقطه‌ای آن ۱۳٫۱ درصد بوده است. تورم سالانه تولیدکننده معدن در تابستان نیز معادل ٣٠.٨ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ (٢٢.٠ درصد) افزایش داشته است.

در میان زیر گروه‌های معدن نیز بیشترین تورم متعلق به استخراج کانه‌های فلزی بوده است که تورم ماهانه ۱۳٫۴ درصد و تورم نقطه‌ای آن ۵۸٫۵ درصدی را تجربه کرده است این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم فصلی این گروه در تابستان سال ۹۶ معادل ۱٫۵ درصد و تورم نقطه‌ای آن ۱۱ درصد بوده است.

تورم نقطه‌ای تولید صنعت از ۵۰ درصد عبور کرد

شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش صنعت نیز در فصل تابستان١٣٩٧، به عدد ٣۴٠.٣ رسیده است. تورم فصلی این گروه نسبت به فصل قبل معادل ۱۷٫۷ درصد و تورم نقطه‌ای تولیدکننده بخش صنعت معادل ۵٢.٨ درصد بوده است. نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت (تورم سالانه نیز معادل ٣٢,٩ درصد بوده است که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ (۲۲٫۷ درصد) افزایش داشته است.

گفتنی است که در تابستان سال گذشته تورم فصلی تولیدکننده بخش صنعت معادل ۵٫۹ درصد و تورم نقطه‌ای آن معادل ۱۳٫۱ درصد بوده است.

در گروه صنعت بیشترین تورم مربوط به گروه تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار است که تورم فصلی آن معادل ۷۳٫۹ درصد و تورم نقطه‌ای آن معادل ۱۵۶٫۴ درصد بوده است. گفتنی است که تورم فصلی این زیرگروه در تابستان ۹۶ معادل ۱۰٫۱ درصد و تورم نقطه‌ای آن منفی ۱٫۳ درصد بوده است.

همچنین در گروه تولید کاغذ و محصولات کاغذی نیز تورم نقطه‌ای سه رقمی بوده و به ۱۱۹٫۴ درصد رسیده است، تورم فصلی این گروه نیز ۸۷٫۶ درصد است. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد این زیر گروه در تابستان سال گذشته تورم فصلی معادل ۱٫۳ درصد و تورم نقطه‌ای معادل ۵٫۲ درصد داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق هم در فصل تابستان ١٣٩٧، به عدد ١٣۶.٣ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢,٣ درصد افزایش یافته است. تورم نقطه به نقطه این گروه معادل ٣.۵ درصد بوده است. گفتنی است نرخ تورم تولیدکننده بخش برق معادل ٣,٧ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩۶، (۴.۶- درصد) افزایش داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم فصلی این گروه در تابستان گذشته معادل ۷٫۳ درصد بوده و البته تورم نقطه‌ای آن معادل منفی ۰٫۴ درصد محاسبه شده است.

در گروه خدمات نیز شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات، در فصل تابستان ١٣٩٧، به عدد ٢٨۵.٠ رسیده است. تورم فصلی این گروه ۸٫۷ درصد شده و شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌ای) ١٩.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش‌های خدمات) معادل ١٢,۵ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ (٩,۶ درصد) افزایش داشته است.

دراین بخش نیز بیشترین تورم متعلق به گروه حمل‌و نقل، ‌انبارداری و ارتباطات بوده است که تورم فصلی آن ۱۵٫۲ درصد و تورم نقطه‌ای آن ۳۰٫۲ درصد بوده است. این در حالی است که در تابستان سال گذشته تورم فصلی آن یک درصد و تورم نقطه‌ای آن ۶٫۶ درصد بوده است. شاخص زیر گروه آموزش نیز در تابستان ۹۷ به ۲۶۵٫۷ رسیده است که تورم فصلی آن ۱٫۵ درصد و تورم نقطه‌ای آن ۱۴٫۳ درصد بوده است. در تابستان سال گذشته تورم فصلی این زیر گروه یک درصد و تورم نقطه‌ای آن ۱۶ درصد بوده است.

شاخص زیر گروه بهداشت و مددکاری اجتماعی نیز در تابستان ۱۳۹۷ به ۴۱۵٫۶ رسیده است. تورم فصلی این گروه در تابستان به ۸٫۲ درصد و تورم نقطه‌ای آن به ۲۰٫۵ درصد رسیده است. گفتنی است در تابستان سال گذشته تورم فصلی این گروه ۲٫۹ درصد و تورم سالانه آن ۸٫۷ درصد بوده است.

منبع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + 5 =