جزئیات تورم کل کشور در مرداد

 

جزئیات تورم کل کشور در مرداد

شنبه / ۴ شهریور ۱۳۹۶

تورم

 .


اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد کل نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در ۱۲ ماه منتهی به مرداد سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۷.۹ درصد، مناطق شهری ۷.۷ درصد و مناطق روستایی ۸.۸ درصد بوده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در مرداد سال ۱۳۹۶ برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۲۵۲.۸، ۲۴۹.۶ و ۲۶۵.۸ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۰.۷، ۰.۶ و ۱.۰ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ترتیب ۸.۲، ۸.۱ و ۸.۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل برای کل کشور ۰.۹ واحد درصد و مناطق شهری و روستایی ۰.۸ واحد درصد کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در ۱۲ ماه منتهی به مرداد سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۷.۹ درصد، مناطق شهری ۷.۷ درصد و مناطق روستایی ۸.۸ درصد است که نسبت به همین اطلاع در تیر ۱۳۹۶، برای کل کشور و مناطق روستایی بدون تغییر بوده و ۰.۱ واحد درصد برای مناطق شهری افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۳۰۳.۶، ۳۰۴.۶ و ۳۰۱.۵ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع به ترتیب ۰.۸، ۰.۵ و ۱.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۱۱.۳، ۱۱.۰ و ۱۱.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۱۱.۲ درصد و برای مناطق روستایی  ۱۱.۳ درصد است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۳۰۱.۴، ۳۰۲.۷ و ۲۹۸.۵ رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۰.۸، ۰.۵ و ۱.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۱۱.۴، ۱۱.۱ و ۱۲.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۱۱.۳ درصد برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در مرداد ۱۳۹۶ برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۳۲.۵، ۲۳۰.۷ و ۲۴۱.۸ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی ۰.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۷، ۶.۸ و ۶.۵ درصد بوده است. نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه برای کل کشور ۶.۳ درصد، مناطق شهری ۶.۲ درصد و مناطق روستایی ۷.۰ درصد است.


 منبع: خبرگزاری ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 5 =