انجمن مدیران صنایع

چگونگی شکل گیری انجمن مدیران صنایع

انجمن درسال 1357 به همت گروهي از مديران صنعت و به منظور حفظ صنايع موجود وتوسعه آن ونيز شناساندن نقش صنعت در توسعه اقتصادي، معرفي مديريت صنعتي در فرآيند توليد وكمك به صنعتي شدن كشور از طريق تقويت فرهنگ كارآفريني پايه گذاري شد ودرسال 1359 رسما" به ثبت رسيد وهم اكنون بيش از سه دهه از خدمت رسانی انجمن در راه صنعت وفرهنگ صنعتي كشور می گذرد.

 1. انجمن تشكلي است غيرسياسي كه به هيچ حزب و گروهي وابسته نيست.
 2. انجمن مؤسسه اي است غيرانتفاعي ومطالعاتي كه به صنعت در سطح كلان آن مي انديشد. 
 3. انجمن فعاليت هاي خود را با پژوهش درباره تنگناها ومشكلات فرا روي صنعت و اقتصاد كشور انجام مي دهد وهدف اساسي آن گسترش صنعت از طريق مشاركت هرچه بيشتر مردم در فعاليت هاي صنعتي (تقويت بخش خصوصي) است.
 4. انجمن همه افرادي را كه در راه صنعتي كردن كشور كوشش مي كنند و همه مديراني را كه اداره و مسئوليت توليد صنعتي را برعهده دارند براي انديشيدن و راه جستن درباره توسعه صنعت فرا مي خواند تا با هم و به ياري يكديگر و به پشتوانه توانايي ها و ظرفيت هاي علمي و تجربي صنعتي پويا، متحول وفراگير بنا نهند.

هدفها و وظايف انجمن

اعتلاي صنعت وكارآفريني، صيانت از نهادهاي صنعتي، تقويت مديريت علمي، تشويق سرمايه گذاري درصنعت، گسترش روابط صنعتي باديگركشورها وجذب فناوري موردنياز درجهت توسعه اقتصادي واجتماعي كشور از هدف هاي مهم انجمن است.

وظايفي كه انجمن براي رسيدن به هدفهاي خود برگزيده است عبارتنداز:

 1. شناخت مسائل ومشكلات صنايع كشور وتحليل علمي و منطقي آن ها ويافتن راههاي گذر از تنگناها وارائه نظرات وپيشنهادها به مسئولان اجرايي.
 2. فراهم آوردن فرصت ها وامكانات براي مديران صنعت به منظور ايجاد ارتباط وتفاهم با يكديگر از طريق تبادل افكار، حضور در سمينارها، كنفرانسها و كميته هاي كارشناسي انجمن.
 3. كوشش درجهت تجهيز سرمايه هاي مردمي وهدايت آنها به سوي بخش صنعت وتوليد كشور
 4. كمك به ارتقاي سطح دانش ومهارت مديران وكاركنان صنعت.
 5. كوشش درجهت اشاعه فرهنگ صنعتي
 6. كمك به گسترش صادرات صنعتي
 7. بررسي ، مطالعه وتنظيم استراتژيهاي گسترش صنعت وعوامل مؤثر درتوسعه صنعتي
 8. همكاري نزديك با مجلس شوراي اسلامي، دانشگاهها، وزارتخانه ها و ديگر سازمانها ومراجع تصميم گير ازطريق ارائه تحقيقات ومطالعات علمي وكاربردي وحضور درجلسات آنها

فعاليت هاي انجمن

انجمن ازهمان آغاز وبه منظور تحقق هدفها ووظايف خود از راه ايجاد ارتباط وهمكاري با پژوهشگران وكارشناسان وبا برخورداري از مشاركت وسيع مديران صنعت انجام فعاليتهاي گوناگوني را به طور منظم در برنامه كار خود قرارداد كه به مهم ترين آنها اشاره مي شود.

فعاليت هاي پژوهشي

پژوهشها ومطالعات انجمن به طور عمده مربوط به بررسي مشكلات ونيازهاي صنعت، چگونگي گسترش صنعت وبالاخره ارائه راه حلها وپيشنهادها براي رفع مشكلات است.

تحقيقـات انجمـن همچنين زمينـه هـاي اقتصادي و اجتمـاعـي مرتبـط بـا صنعت ازقبيل سرمايه گذاري، گردش مالي صنعت، بازرگاني، صادرات، قوانين ومقررات مالياتي روابط كار، تأمين اجتماعي و ... را نيز در بر مي گيرد.

بررسي لوايح و طرحهاي قانوني به منظور ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي بخشي ديگر از وظايف مطالعاتي و پژوهشي انجمن است كه در قالب مصالح وانتظارات صنعت انجام مي گيرد.

فعاليت هاي آموزشي وانتشاراتي

انجمن با درك ضرورت توسعه آموزش به ويژه در زمينه فرهنگ صنعتي واشاعه اصول و روشهاي مناسب مديريت علمي سعي درمعرفي وآشنا سازي مديران با قوانين ومقررات ازطريق اجراي برنامه هاي آموزشي گوناگون دارد. دراين راستا مي توان به برگزاري دوره هاي آموزش مديريت، سمينارهاي علمي وكاربردي درباره مسائل صنعت وتشكيل جلسات عمومي ماهانه، كنفرانس هاي ماهانه و جلسات تعاطي افكار اشاره كرد.

در زمينه فعالتيهاي انتشاراتي، انجمن يك خبرنامه داخلي به نام «صنعت ومطبوعات» ، ويك مجله ي تخصصي به نام «كارآفرين » منتشر مي كند كه به صورت حرفه اي وبه منظور آشنايي هرچه بيشتر جامعه ايران با صنعت وفرهنگ صنعتي كشور و جهان منتشر مي شود.

 

گسترش انجمن دراستانها

انجمن مديران صنايع طي ربع قرن كه از تأسيس آن مي گذرد با درخواست ايجاد شعبه و دفتـر نمايندگي از سوي اغلب مديران صنايع در استانها وشهرستانها مواجه بوده و تا كنون با مشاركت و همكاري جمعي از مديران واحدهاي صنعتي مستقر در استانها و شهرستانها به ايجاد شعبه در ده استان ، آذربايجان شرقي ، اصفهان، بوشهـر ، خراسان ، سمنان ، فارس، قم ، كرمان ، گيلان ، همدان و5 دفتر نمايندگي در شهرستانها ي مراغه ، كرج ، ساوه، نيشابور و كاشمر مبادرت نموده است.

چه كساني مي توانند عضو انجمن شوند؟

عضويت درانجمن براي مديران صنعت ومعدن به صورت هاي زير امكان پذير است:

 1. مديران واحدهاي صنعتي كه واحد آنان درچارچوب مقررات قانوني كشور تأسيس شده و مشغول فعاليت است.
 2. مديران واحدهاي معدني،كشت وصنعت و واحدهاي زراعي، مرغداري ، دامداري صنعتي ومانند آن كه داراي مجوز لازم از مراجع مربوط باشند.
 3. تمامي افرادي كه صاحب نقش اساسي درتأسيس ويا داراي مسئوليت مستقيم در اداره واحدهاي توليدي هستند.
 4. مديران شركتهاي خدمات طراحي- مهندسي اتحاديه ها ، سنديكاها، شوراها وانجمن هاي صنفي.

خواهشمند است براي كسب اطلاعات بيشتر انجمن و يا چگونگي عضويت درآن دراستانها وشهرستانها با شعب انجمن و در تهران با روابط عمومي انجمن مديران صنايع تماس حاصل بگيريد.